• Pending
  • Applications have closed

Abijata- Shalla Soda Ash S.C.

Addis Zemen Aug19,2020

Beeksiisa 

Maqaan abbaa qabeenyummaa isaa kan Obbo/Aadde/ Maarima Abba Fogii akaakuu konkolaataa minibus lakk. Gabatee 3-23430 OR Lakk.shaansii 1H172-1017753 modeela KU-LH1720 Lakk-motoraa 5L-5151841 lakk. libree — ta’e Gabateen fuulduraa nu jalaa bade jechuun guyyaa 01/12/2012 nu beeksisaniiru. Kanaaf meeshaa bade (Gabatee fuulduraa) kufee kan argate ykn sababa biraatiif qabameera kan jedhu yoo jiraate guyyaa beeksifni kun bahee eegalee guyyaa kudha shan (15) keessatti waajjira keenyaaf gabaasa /report/ gochuu yoo baatan abbaa qabeenyaaf Gabatee kun bakka bu’ee kan kennamuuf ta’uu ibsina. 

Bulchinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Abbaa 

Taayitaa Geejjibaa Magaalaa Sabbataa