• Pending

Waajjira MWDGH/ Lixaa

Addis Zemen Jun7,2020

Beeksisa Caalbaasii Ifaa 

Kontrakterota Hayyama BC/GC sad.offaa fi Isaa 01 Qaban Hundaaf 

 1. Manni Maree Bulchinsa Aanaa Gimbii baajeta Bulchinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa irraa argaten gamoo abbaa G+2 magaalaa gimbitti ijaarsisu barbaada. 
 2. Waajjirri Maallaqaa fi Walta’insa Dinagde Aanaa Gimbii caalbasii dorgontota dhiyeessi barbaachisu hunda guutan fi heyyama ijaarsaa bara 2012 kan hareffatani fi galma’a VAT fi TIN kan ta’an waliin dorgomsise ijaarsisu barbaada 
 3. Dorgommichi kan geggeffamu akkataa qajjeelfama bittaa biyyolessaa yeroo ta’u dorgomtota ulaagaa guutan hundaaf caalbasichi banaadha. 
 4. Dorgomtonni fedhii dorgomu qaban odeeffanno dabalataa waajjira MWD aanaa gimbii irraa argachu Kan danda’ani fi sanada dorgomichaf qopha’e kutaa lakk 4 bitaachu danda’u 
 5. Sanada caalbasii ijaarsichaa afaan ingiliffan qophale kan hin deebine Qarsbii 500 [dhibba Shan] kaffalun WMWD aanaa gimbii lakk 4 bitaachu kan danda’uu fi guyyaa gaazexatti ba’e irraa kaasee guyyota hojii guyyaa 21f banaa ta’ee kan turu ta’a 
 6. Caalbasichi kan galu guyyaa xumura beeksisa caalbasicha irratti waaree dura saʻati 4:00 irratti yero ta’u sanada caalbasicha waliin kabachiisa caalbaasii CPO baankii beekamaa irraa mirkana’e qarshii 50,000 [kuma shantama ] Kan qabate dhiyeeffachu qaba. kan hin dhiyyeffane yoo ta’e caalbaasiin ala taasifama. Kan barrecffamu qabus kallattiidhaan Abbaa Piroojektii Yookaan Waajjira Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Aanaa Gimbiitiif. 
 7. Caalbasichi kan cufamu waaree dura sa’aati 6:00 irraii yero taʼu kan banamu waaree booda sa’a 8:00 irratti kutaa I/Aanaa bulchaa aanatti kan banamu ta’a. mo’ataan caalbaasii walligaltee utuu hin mallattessin dura kabachiisa waligaltee gatii ittin mo’ate irraa 10% qarshi qabsisu qaba. 
 • 7.B) Sanadni dargommii tekinika orijinaalaa fi koppin poostaa qofa qofaan erga cufamee booda poostaa guddaa tokko keessatti saamsamuu qaba. Akkasumas fuula Poostaa hunda irratti chaappaa, Mallattoo, sanada orijinaalii fi koppii tahu (saa, Gagaan saamsamuu isaa, Adireesiin bakka hojichaa irratti kan ibsamee fi odeeffannoon unka ” Bid data sheet” irra tahe hundi guutamuu qaba. Kanaan achi dorgomaan dorgommii ala taʻa. 
 • 7.C) Sanadni dorgommii Faayinaansii orijinaalaa fi koppin poostaa qofa qofaan erga cufamee booda poostaa guddaa tokko keessatti saamsamuu qaba. Akkasumas fuula Poostaa hunda irratti chaappa Mallattoo, sanada orijinaalii fi koppii tahu isaa, Gagaan saamsamuu isaa, Adireesiin bakka hajichaa irratti kan ibsamee fi odeeffannoon unka ” Bid data sheet” irra tahe hundi guutamuu qaba. Kanaan achi durgomaan dorgommii ala ta’a. Armaan ol 7.B fi 7.C irratti kan ibsame erga guutamee booda, dorgomaan dookumentii Faayinaansii fi Teekiniika poostaa guddaa tokko keessatti erga saamsame booda galuu qaba. Kanaan alatt! dorgomaan dhiyeesse dorgommichaa ala ta’a. 
 • 7.D) Dorgoman sanada Caalbaasii yeroo qopheessu, guyyaa 
 • caalbaasichaa fi haala caalbaasichaa sanada dorgomtootaa (tender document) irraa haala qoratee guutuu qgaba. 
 • 7.E) Koreen filataman bifa itti gaafatamummaa qabuun sanada dorgomtoota karaa ulaagaa ‘Bid data sheet’ keessaa taa’een kan madaalan yeroo ta’u, Sanadni teekiniikaa hundi qabxii akka kennu beekuun, dorgomaan yoo qabxii gara faayinaansiitti isa dabarsu argamsiisuu dadhabe kufaa ta’a. 
 • 7.F) Dorgomaa dhibba keessaa. parsantii Torbaatama (70%) ol kan fidetu gara dorgomii faayinaansii baniinsatti darba, 
 • 7.G) Dargomaan ragaa sobaa yoo dhiyeeffate dorgommiin ala ta’a. 
 • 7.H) Abbaan Piroojektii sanadni Teekiniikaa fi Faayinaansii yoo wal jala fuudhame itti gaafatamummaa kan hin qabne yeroo ta’u, dorgomaan dorgommicha ala ta’a. 
 • 7.I) Mallattoo, Chaappaa fi Adress kan dorgomtootaa poostaa irratti barreeffamuu qaba, Akkasumas, Maqaan Saayitpiroojektiis barreeffamu qaba. Kanaachi dorgomichi kufaa ta’a. Dorgomaan sanada caalbasii koppii fi orijinaalii waljala yoo fuudhe dorgomaan dorgommii ala taʻa. 
 • 7.J) Dorgomaan bakka hayyama ijaarsaa irraa fudhate kan mirkanessu xalayaa qaamaa hayyama kennef irraa dhiyeeffachu qaba .Akkasumas waraqaa raya dhiyeessummaa dhiyeeffachuu qaba. 
 • 7.K) Dorgomaan nagahee ittiin sanada caalbaasii bittaa raawwate dookumentii dorgommii isaa keessaa kaa’ee dhiyeeffachuu qaba.kanaachi dorgommiin ala ta’a. 
 • 8. odeeffano dabalataaf lakk bilb. 0920419746 ykn 0917289303 bilbilun gafachun nidanda’ama. 

Hubachisa ;- Waajjirichi filanno addaa yoo argate caalbasicha gutumman guututti ykn gartokkeen haquf mirga qaba.