Mana Murtii Olaanaa G/A/O/N

Addis Zemen Jan15,2021

Beeksiisa Finfinne

Murtii abbaa mirgaa Waajjirra Babalinaa Waldaa Hojjii gamtaa Aanaa Sabbataa Awaas murtii abbaa idaa Obbo Gorgiis Hayilemaariyaam jidduu falmii hariiroo hawaasaa jiru ilaalchisee  mana jireenyaa Magaalaa Sabbataa ganda 02 keessaatti argamuu  lakkoofsi kartaa S/11288/2000 ta’ee ka’uumsaa caalbaasii qarshii 315,500.00 (kuma dhibbaa sadiif kumaa kudhaa shan) gaafa 24/05/2013 ganama waaree duraa sa’aatii 3:30 hanga 6:00 tti akkaasumaas mana jireenyaa lakkoofsi kartaa BMA 168/2006 ta’ee Aanaa Sabbataa Awaas magaalaa Awash malkaaitti argamuu gatii ka’uumsaa Caalbaasii qarshii 168500 ( kuma dhibbaa  tokkof kumaa jatamii sadeetii fi dhibbaa shan) gaafa 24/05/2013 waaree booda sa’aatti 8:00 hangaa 10:00 tti kan gurguramu waan ta’eef qaamni ykn namni dorgomee bitachuuf fedhii kan qabu iddoo manneen kun argamuu Magaalaa Sabbataa ganda 02 fi Aanaa Sabbataa Awaas magaalaa Awash malkaa itti idoo manatti argamuun 25% qabsiisuun dorgomanii bitachuu Kan danda’an ta’uu Manni Murtii Ol’aanaa Godina Adda Oromiyaa Naannawaa Finfinnee ajajeera.

Mana Murtii Olaanaa G/A/O/N

Finfinne