• Jimma
  • Applications have closed

Jimma Zone Sigimo Wereda FEDB

Kallacha Oromiyaa Oct22,2020

Caalbaasii Ifaa

Godina Jimmaatti Waajjirri Maallaqaafi Walati’iinsa Diingdee Aanaa Sigimoohojii Suphaa Daandii Baadiyyaa Aanicha Keessatti Bara Baajataa 2013 A/T/Daandiiwwaniitiin Gaggeeffamuuf Maashinoota Suphaa Daandii Baadiyyaaf Tajaajilan Keessaa

  • Gireedara,
  • Iskaavaatara,
  • Siinootiraakii ,
  • Ruulloo,
  • DoozerafiShaawar Tiraakii Caalbaasii Ifaan wal-dorgomsiisee Sa’atii, guyyaa fi Ji’aan Kiireeffachuuf, barbaada,Haaluma kanaan Dorgomtootni Ulaagaalee armaan gadii guutuu dandeessan dhiyaattanii dorgomuu ni dandeessu.

1. Heeyyama hojii daldalaa kallattiin gosa tajaajilaa /maashinichaa ibsuu danda’u haaraa ykn haarom famaa kan qabu.

2. Lakk. Addaa kaffalaa gibiraa (TIN Number) kan qabu fi taaksii dabalataa(VAT) kan galmaa’e.

3. Bittaa Mootummaa irratti akka hirmaatanuu Waraqaa Ragaa dhiyeessummaa haaraa ykn kan haaromfame ragaan dhiyeeffachuu kan danda’u.

4. Kabachiisa Caalbaasii CPO mana Bankiitiin mirkanaa’e qarshii 10,000(Qarshii kuma kudhan) qabsiisuun dhiheessuu kan danda’u.

5. Dorgomtootni kamiyyuu Sanada Caalbaasii qarshii hin deebine qarshii 100(dhibbatokko) kaffaluun Gaafa Guyyaa 12/02/2013 hanga 08/03/2013tti Waajjira M/W/D/A/Sigimooirraa bitachuun dorgomuu ni dandeessu.

6. Dorgomtootni Hirmaatan hundi Ragaa waa’ee Maashinoota Sanaa ibsu hunda Dhiyeessuu qabu.

7. Mo’ataan Caalbaasii Guyyaa 5(shan )keessatti waliigaltee w/ra A/T/Daandii A/Sigimoo wajjin Mallatteessuu qaba.

8. Mo’ataan caalbaasii Maashinoota kana hanga W/ra M.W.D.A/sigimootti Dhiyeessuu qaba.

9. Dorgomtootnib Waldaa IMX dhaan gurmaa’an waraqaa qaama seerummaa Waldaa sana ibsu haaraa ykn haaromfamaa kanqa buu fi waraqaa bakka bu’aa waldaa sanaaqaa ma gurmeesse irraa kan kennameef dhiyeeffachuu qaba.

10. Dorgomtootni kamiyyuu sanada Caalbaasii kooppii fi oorijinaala kophaa kophaatti invilooppiin samsuudhaan Teessoo fi maqaa guutuu ibsuu kan danda’uun hanga Gaafa Guyyaa 08/03/2013tti sanduuqa Caalbaasiif qophaa’e keessa buusuu qabu.

11. Dorgomtootni hunduu Sanada Caalbaasiiirratti Chaappaa dhaabbatichan ibsu ,maqaa fi mallattoo dorgomaa qabaachuu qaba.

12. Caalbaasiin Gaafa Guyyaa 08/03/2013 sa’atii 4:00irratti cufamee Gaafa Guyyaa08/03/2013 Sa’aatii 4:30irratti Waajjirra M/W/D/A/Sigimootti bakka Dorgomtootni yookiin Bakka bu’ootni waraqaa bakka bu’iinsaa Mana Murtiitiin mirkanaa’e qaban jiranitti fi yoo argamuu baatanis kan banamu ta’a.

13. Wajjirichi fi lannoo biraa yoo argate caalbaasicha gar tokkee yookaan guutummaan guutuutti haquuf mirga qaba. Oddeeffannoo dabaalataa argaachuuf Mob 0917941154, 0912109450 irratti bibiluu ni dandeessu. Waajjirri Maallaqaafi Walati’iinsa Diingdee Aanaa Sigimoo.