• Wellega
  • Applications have closed

East Wellega haro limu Wereda Finance and Economic Development Enterprise

Kallacha Oromiyaa Nov5,2020

Caalbaasii

Godina Wallagga Bahatti WMWD/A/Limmuu hojii pirojektii Hojii Lafaa fi suphaa Daandji W/A/T/Daandiwwanii A/Limmuu bara baajeta 2013tti gandoota baadiyyaa fi Aanaa daandii Wal-quunnamsiisu Hojii Lafaa Haaraa fi suphaa isaa caalbasii ifaan kontiraakteroota eyyama seeraa maashinoota ijaarsaa kireessuuf qaban wal-dorgomsisee gatii saatii tokkoo Doozera gosa DER , iskaavaaterii,gireederii,ruulloo,siinoo Tiraakii fi shaawer tiraakii kireeffatee hojjechisuu barbaada. Kanaaf haalli hojii

A. Hojii lafaa ilaalchisee

1. Toora Daandii Waarsuu -Boolee-Qayi Gassaa-Adaamii. KM 13,36Magaalaa Galiilaa irraa fageenya KM 5 kan qabu ta’á.

2. Toora Daandii Sapheeraa- Ceemoo-Gordaanaa-Goolee-Coqorsa.KM 6.Fageenya Magaalaa Gliilaa irraa KM 9.Sadarkaa daandotaa DC2 dha.Sa’aatii hojii toorota kana lamaaniif /2/ irratti 100/saatii dhibba tokko/

3. Toora Daandii Magaala Galiilaa keessa keessaa KM 3Sa’aatii hojii 25:00/digdamii shan/

B. Hojii suphaa daandii ilaalchisee

1. Toora daandii Galiilaa -Dagam KM 12.5Magaala Galiilaa keessaa jalqaba

2. Toora daandii Arqumbee 1-Arq.2-Arq.3 KM 10.2 Magaala Galiilaa irraa fageenyi ka’umsa hojii km 44 gara kibbaatti fagaatee argaama.

3. Toora Daandii Galiilaa-Mukarbaa KM.6.6 Sa’aatiin Waliigalaa Maashinii tokkoof hojii toora Sadan/3/ kana hojjechuuf barbaachisu

a.Iskaavaaterii abbaa Gommaa sa’aatii 50 / shantama /

b. Gireederiin sa’aatii 30 /soddoma /

 c.Ruulloo sa’aatii 20 / digdama/

d. Siinoo Tiraakiin sadii , tokko tokkoon isaa sa’aatii 45 /afurtamii shan/

e.Shaawer Tiraakii sa’aatii 15/ kudha shan/

Ulaagalee dorgommii

1. Eeyyama seera qabeessa kan qabu

2. Gibira bara 2012 kan kaffalee fi Eeyyama hojii bara 2013 kan harose

3. Galma’aa VAT kan ta’e fi With holding kan kafalu

3.. Dorgomaan IMX hojii maashinii kireessuu irratti ijaaramee eyyama

seeraa qabuuf dursi ni kennama

4. Dorgomaan Iskaavaaterii CAT bara tajaajila waggaa 5/shan/ gadi qabu ,Gireederii 180HP bara tajaajila waggaa 2/lama/ gadi qabu fi Ruulloo(8-10 ton) fe’ee fidee deebisuu ,boba’aa fi dibata of danada’ee ,suphaa barbachisu hunda of danda’ee ,Opireteroota isa ofiin deddebisee hojicha yeroo barbachisutti hojechuuf gatii sa’aatii 1(tokko tokkoo isaanii ) kan dhiyefatu. Akkasumas Sinoo tiraakii 16M qabatu sadii fi Shaawer Tiraakii 10M Qabatu fidee deebisuun, Boba’aa fi dibata ofiin guutuun Hojii suphaa daandii akkataa barbaadameen hojjechuuf gatii saa’atii 1(tokko tokkoo isaanii )kan dhiyeeffatu. Dorgomaan ida’ama gatii saa’atii tokkoo maashinoota shananiin mo’atetu hojicha fudhata malee tokko tokkoo maashiniin mo’ataa ta’uu akka hin dandeenye beeksisa kanaan ibsina.

5. Dorgomaan kabachiisa caalbasii CPO qarshii 10,000.00 (kuma kudhan) Bankii kan dhiyefatu

6. Dorgomaan kabachiisa waliigalte qarshii 12,000.00(kuma kudha lama )ykn CPO Bankii kan dhiyefatu

7. Bakka galmee W/A/T/Daandiwwanii A/Limmuutti ta’a

8. Gatiin galmee hin deebine qarshii 100.00 kan kaffalamu W/A/T/G/A/Limmuutti

9. Toora tokkoo hojii xumuree gara toora birootti hojjii yemmuu galamu baasii abbaa maashinaan kan raawwatamu ta’a.

10. Waajjirichi Hojii dabalataa yoo qabaate caalbaasii mo’atame kanaan waligaltee Uumuun kan hojjennu ta’a.

11. Ragalee gaafataman hunda isa Orijinalaa fi koppii isa qofa,qofaatti poostaa kaakii giddu galeessa keessatti erga cuqalamee gagaan saamsamee booda iddoo tokkotti poostaa kaakii guddaa keessatti cuqqaalamee gagaan saamsamee dhiyaassu qabu.

12. Dorgomaan guyyaa beeksifni kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaarratti maxxanfamee bahee egalee guyyaa galmee gaafa 26/02/2013 hanga 16/03/2013ttii galma’uu ni danda’a

13. Guyyaa 17/03/2013ttii sa’aatii 4:00 irratti caalbasiin kun cufamee sa’aatii 6:00 irratti tti Waajjira Bul/A/Limmuutti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seera qabeessa argamanitti ni banama

14. Mo’ataan erga beekamee booda guyyaa 10 keessatti waliigaltee mallattessuu qaba Waajirichi filannoo biroo yoo argate caalbasicha gartokkeen ykn guutumaan guutuutti haquuf mirga qaba.

Hubchiisa:-Hojiin lafaa haaraa hojjetamuu fi Hojiin suphaa daandiiwwanii adda addaan kan dorgomssiifnu ta’uu isaa isin beeksifna.

Odeefannoo dabalataaf Lakk, bilbilaa 0983594555,0913438092Waajira Maallaqaafi Walta’iinsa Diingdee A/Limmuu