Oromia Regional State West Hararge Zone Guba Korecha Woreda FEDB

Kallacha Oromiyaa Jan7,2021

Caalbaasii

Godina Harargee Lixaa/A/Gubbaa Qorichaati Waajjirri AbbaaTaayitaa Daandiwwaan Aa/Gu Qorichaa baajeta Ijaarsa Daandi Hardiimii Hanga Siree Saaddoo jiru hojjachuudhaaf

  • Gredara CAT 140HP
  • Lodara Large
  • Dumtrack Sino Truck Abba 16M Kan barri oomisha isaani 2014 fi isaa ol ta’ee
  • Shawur Truck fi Rulloa kan ulfaatinni isaa tonii 16 ta’e fi barri oomisha isaani 2014 fi isaa ol ta’e beeksisa Caalbaasii ifaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxansuissee Waldorgomsiisee kireeffachuu barbaaduu. Dorgomtootni ulaagaalee kanaan gadii guuttan hundi akka irratt hirmaattan Afeeramtanii jirtu.

1. Hayyama Daldalaa bara 2013 kan haaromsse, Gibira bara 2012 kan kaffalee fi Ragaa dhiyeefachuu kan danda’u.

2. Galmaa’oo VAT kan ta’ee fi Ragaa barbaachisu dhiyeefachuu kan danda’u.

3. Gosa hayyamaa ljaarsa Daandi fi Kiraa Maashinaa kan qabuu fi Ragaa dhiyeessu kan danda’u.

4. Dorgomtootni Sanada Caalbaasii kana yeroo galchu Urjinaala fi Kopii kophaa kophaan Poostaa Haphee/ Samiidhaan Samsameen dhiyeeffachuu qaba.

5. Dorgomtootni hundi Sanada Caalbaasii kana Urjinaala fi Kopii kophaa kophaan tokkoon tokkoo fuulaa irrati mallattoo fi Sumudaa dhaabbatichaa jiraachisuun dhiyeefachuu qaba Kana ta’uu baannan Rakkoo sanadicha irra ga’uuf waajjirri itti hin gaafatamu.

6. Dorgomtootni hundinuu Kabachiisa Caalbaasichaatif kan oolu CPO Maqaa Waajjira Maalaqaa fi Walta’linssa Diinagdee Aanaa Gubbaa Qorichaatiin hojjatamte qarshii 10,000(Kuma kudhan) qofa qabsiisuu qaba.

7. Caalbaasiin kun guyyaa Gaazixaa Kallacha Oromiyaatiin qilleenssa irra oolee kaasee Guyyaa 21f walitti fufiinsaan erga ture booda gaafa guyyaa 24/05/2013 Sa’aatii 7:30irratti cufamuun guyyuma kana sa’aatii 8:00 irratti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa jirutti kan banamu ta’a dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa kan hin jirre yoo ta’ees banamuu Caalbaasichaa hin gufachiisu.

8. Guyyaan baniinsa Caalbaasii kanaa guyyaa Ayyaanaa irra kan oolu yoo ta’e gara guyyaa itti aanutti kan cehu ta’a.

9. Mo’ataa Caalbaasichaa kan ta’e gatii geejjiba maashinootatii Nadaajii Maashinootaa fi Pikaappii Nadaajii ittiin deddeebisuuf oolu mataa Miitin uwwisuudhaan dhiyefachuu qaba.

10. Dorgomtootni hndinuu sanada caalbaasi kanaaf guyyaa Caalbaasiin kun qilleensarra oole eegaluudhaan Wanjira Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Aanan Gubbaa qorichaati qarshi hin deebine 100 (Dhibba tokko) qofa kaffaluudhaan fudhachuu ni dandeessu.

11. Proofaayila dhaabbatichaa kan qabu.

12. Waraqan qulqullinaa Waajira/Ab/Ta/Galiiwwanii irraa kanameef kan qabu.

13. Galmee dhiyeesitoota Biiroo Mallaqaa fi Walta tinsa Diinagdeetin galmeefamu irrati kan galmaa`ee fi ragaa dhiyeelachuu kan danda’u.

14. Waajiri Carraa bira kan argatu yoo ta’e Caalbaasicha gar-tokkeenis ta’ee guutummaan guututti haquuf mirga niqaba. Odeefannoo Dabalatantif Lakk. bilbilaa 0913540043/0933324319/0910035632 Waajjira Maallaqaafi Walta’iinsa Dingdee Aanaa Gubban Qorichaa.