Oromia Regional State West Hararge Zone Guba Korecha Woreda FEDB

Kallacha Oromiyaa Jan7,2021

Caalbaasii yeroo 2ffaa

Godina Harargee Lixaa Aanaa Gubbaa Qorichaati Waajirri Maallaqaa fi Wal-ta’iinsa Dinagdee AanaaGubbaa Qorichaa Baajeta Idilee Bara baajetaa 2013 Hoji projekti Daandii Aanichaatiif qabameen Hoji Daandii Hardiimii Hanga Siree Saaddoo Hojjachuu Waan barabaaduul DOZARA CAT DSR Moodela 2014 f isaa ol kan ta’e Beeksisa Caalbaasii ifaa Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxansiisee Waldorgomstisee kireeffachuu waan barbaaduuf dorgomtootni Ulaagaalee kanaa gadii guuttan hundi akka irratti Hirmaattan afeeramtanii jirtu.

1. Hayyama bara 2012 kan haarawoomse, Gibira Mootummaa kan kaffalee fi Waraqaa qulqullinaa dhiyeefachuu kan danda’u.

2. Galmaa oo VAT Kan ta’anii fi Ragaa dhiyeeffachuu kan danda’an.

3. Hayyama Gosa hojil kiraa Maashinii kan qabuu  Ragaa dhiyeefachuu kan danda’an.

4. Galmee dhiyeesitoota Waajjira Maallaqaa fi Walta’insa Dinagdee Oromiyaa irratti kan galmaa’ee fi Ragaa dhiyefachuu kan danda’u.

5. Dorgomtoota Buleeyyii kan ta’an Waraqaa qulqullinaa Waajjira Abbaa taayitaa Galii irraa kennameef dhiyeefachuu qaba.

6. Dorgomtootni Caalbaasichaa hundinuu Sanada Caalbaasichaa guutachuun Urjinaala Teknikaala fi Faayneenshiyaalaa Kophaa kophaan erga qopheese booda poostaa tokkoon samsuun galchuu qaba. Akkasumaas kophii Teknikaalatii fi Faayneenshiyaala Kophaa Kophaan erga qopheese Poostaa tokkoon Samsuudhaan galchuu qaba.

7. Dorgomtooni hundinuu Kabachiisa Caalbaasichaatiit kan oolu CPO Baankiidhaan mirkannaa’e kan maqaa Waajjira Maallaqaa fi Wal-ta’linsa Dinagdee Aanaa Gubbaa qorichaatin qophaa’e Qar. 10,000 Sanada urjinaala teeknikaalatiin Wal-qabsiisee dhiyeessuu qaba Caalbaasiin Kun Gaafa guyyaa Gaazixaa kallacha Oromiyaatiin bahe irraa eegalee Waliti fufiinsaan guyyaa 10f qilleensa irra erga ture booda Gaafa guyyaa 11/5/2013tti Sa’aa 7:30tti Cufamee guyyuma kana Sa’aatii 8:00 ti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa jirutti kan banamu ta’a. Dorgomaan ykn bakka bu’aan seeraa jiraachuu baatus banamuu caalbaasichaa hin gufachiisu.

8. Guyyaan baniinsa Caalbaasichaa guyyaa Ayyaanaa irra yoo oole gara guyyaa itti aanutti kan darbu ta’a.

9. Mo’ataa Caalbaasichaa kan ta’e gatii geejiba maashinoota , Nadaajii Maashinootaa fi Pikaapii Nadaajii ittiin Deddeebisuuf oolu mataa ofiitin uwwisuudhaan dhiyeefachuu qaba.

10. Dorgomtootni hundinuu Sanada Caalbaasii kanaaf qophaa’e Guyyaa Caalbaasiin kun Gaazixaa Kallacha Oromiyaatin bahe irraa eegaltanii Waajjira MWD Aanaa gubbaa qorichaa dhufuudhaan qarshi hin deebine 50 (Shantama qofa ) Kaffaluun fudhachuu nidandeesu,

11. Iddoon argama keenyaa finfinnee irraa gara bahaatti 279 KM irratti argamna

12. Waajirri Carraa biraa yoo argate Caalbaasicha gartokkeenis ta’ee guutummaan guututti haquuf mirgani qaba. Odeefannoo Dabalataaf Tell. 0254510060 0913540043/0910035632/0933324319 Waajjira Maallaqaafi Walta ‘iinsa Diingdee Aanaa Gubbaa Qorichaa