• Adama
  • Applications have closed

Elemo Kiltu House Buiding s.c

Kallacha Oromiyaa Dec3,2020

Caalbaasii

Waldaa Hojii Gamtaa Ijaarsaa manaa Elemoo Qilxuu dorgomtoota caalbaasiif seera qabeessa ta’anii fi darban gatii bittaa tajaajila ijaarsa gorsaa ijaarsa gamoo gabatee armaan gadii ibsame Magaalaa Adaamaa keessatti argamuuf hojjachiisuu Barbaada.

Lakk. Bittaa/Procurement/ECK14/2013

Bittaa tajaajila gorsaa ijaarsa armaan gadii gabatee keessatti ibsameef

Lakk.

Maqaa pirojeektii

Sadarkaa gaafatame

Hanga wabii caalbaasiif qabame qarshii Etiyoophiyaatiin

1

Gamoo walmakaa daldalaa G+2 Iddoo balli’ina 1000m2 ta’e irratti keessi isaa qotiinsa bu’uuraa fi lafa keessaa

Sadarkaa 5 fi isaa ol

10,000

 

1.Caalbaasiin dorgommii caalbaasii biyyoolessaatiin geggeeffama.NCB/ dorgomtoonni fedhii qaban ulaagaalee itti aananii jiran guutuu qabu.

a. Waraqaa ragaa seera qabeessa gorsaaf ittiin galmaa’an kan Ministeera Misooma Magaalaa fi Konistiraakshini bara 2013 A.L.I tti haaromfate

b. Heyyama daldala gorsaa bara 2013 A.L.I tti haaromfame Waraqaa Galmeessa Ejensii Bulchiinsa Qabeenyaafi Bittaa Pablik irraa kenname.

C. Waraqaa ragaa galmeessa taaksii gatii dabataa/VAT/

2. Hojiiwwan barbaadaman tajaajila gorsa gamoo walmakaa tajaajila daldalaaf oolu G+2 keessa deebii gadi fageenya qabu dizaayina irratti BOQ qopheessuu,xiinxala caaseffama hojjechuu,dookimentii caalbaasii ijaarsaaf qopheessuu,qulqullina to achuu, gamoo ijaaramuuf to’annoo ykn supervaayishinii geggeessuu fi waliigalteen bulchuu.

3. Dorgomtoonni caalbaasii dookimentii caalbaasii bakka lamatti qoodanii saamsuun piroposaala teekinikaa fi faayinaansii kopha kophaatti orijinaalaa fi koppii galchuu qabu.

4. Dorgomtoonni caalbaasii hundinuu caalbaasicha dorgomuuf kabachiisa caalbaasii qarshii 10,000 akka COPtti Baankiin gaarantiin xalayaa liqii baankii Itoophiyaa kamiyyuutiin kennamee fi callaan qabsiisuu qabu. Gorsitoonni piroposaala isaanii akka galchan ni gaafatamu. Kana gochuu dhabuun Caalbaasii irraa nama haqsiisa.

5. Caalbaasiin bakka dorgomtoonni ykn B/Bu’oonni isaanii argamanitti qaamaan waajjira boordii Elemoo Qilxuutti argamuu barbaadanitti waajjira Boordii Waldaa Hojii Gamtaa Elemoo Qilxuu Adaamaatti gaafa 06/04/2013 sa’aatii 3:00 irratti ni banama.

6. Bitartoonni caalbaasichaa guutummaa guutuutti ykn muraasaan mirga dhiisuu isaanii kan eegamee dha.

7. Gorsitoonni seera qabeessa ta’anii fi barbaadan odeeffannoo dabalataa lakk, bil 0911860123,0988662988 fi Email Shemeabebe2019gmail.com argachuu dandeessu.Waldaa Hojii Gamtaa ljaarsa manaa Elemoo Qilxuu