• Oromia
  • Applications have closed

Gida Ayana woreda Road Authority

Kallacha Oromiyaa Nov19,2020

 

Caalbaasii

Waajjiri Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii Aanaa Giddaa Ayyaanaa Daandii Sagantaa URRAP (Universal Rural Road Acces Program) bara 2013 Doozera gosa DER YKN D7R Moodeela isaa bara 2008 as kan ta’e kireeffatee hojii daandii hojjechuu barbaada.

Kaanaaf Abbootii qabeenyaa doozera gos jedhame kana kiraa kennachuu fedha qabdan gosa doozera fi sa’aatii tokko keessatti baasii hundumaa jechuun boba’aa fi servisii ofiin of danda’ee qarshii meeqaan kireessuu akka barbaaddan sanada caalbaasii dhimma kanaaf ophaa’e kan hin deebine qarshii 100 Waajjira Galiiwwan Aanaa Giddaa Ayyaanaatti kaffaluudhaan Waajjiri Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii Aanaa Giddaa Ayyaanaa irraa fudhachuudhaan hanga gaafa 08/04/2013tti gatii caalbaasii itti guutamu irratti guutuun sa’aatii hojii mootummatti saanduqa saamsamee dhimma kanaaf qopha’e keessaa buusuun akka dorgomtan ni beeksifna.

Ulaagaalee dorgommiif barbaachisan

1- Heeyyama Kireessuu, gibira fi taaksii Mootummaa bara 2012 kan kaffalee kan bara 2013 kan haromsate.

2- Galmaa’aa vaatii kan ta’e

3- Ragaa qulqullinaa fi ga’umsa maashinichaa dhiyeessuu kan da’nda’uufi maashina moodela Amayyaa ta’e kan qabu.

4- Baasii aanaatiin loobeditiin fe’ee dhiyeessuu fi deebisuu kan danda’u fi gatii fe’umsaa kan dhiyeessu.

5- Caalbaasichaa gaafa guyyaa 09/04/2013 sa’aatii 8:00 irratti ‘bakka dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni isaanii jiranitti ifatti ni banama.

6- Firiin dorgommichaa gaafa guyyaa 10/04/2013 ni maxxanfama.

7- Mootummaaf 2% kan kaffalu.

8- Mo’ataan waliigaltee kan raawwatu gaafa guyyaa 11/04/2013 ta’a.

9- Kabachiisa caalbaasii kanaaf wabii gahaa dhiyyeffachuu kan danda’u

10- Siipi’oo baankii beekamaarraa ykn qarshii qulqulluu qarshii 10,000 qabasiisuu kan danda’u.

11- Mo’ataan waliigaltee raawwatee hanga bulti kudhan keessatti doozera irratti waliigaltee raawwatame dhiyessee hojii eegaluu qaba.

Hubachiisa _Waajjirichi filannoo fooyya’aa biroo yoo argate caalbaasicha gartokkeenis ta’ee guutummaan guutuutti haquuf mirga guutuu ni qaba Odeeffannoo dabalaalaaf Lakk. bilbilaa:- 0577730568/0913752487/0920409450 Waajjiri Abbaa Taayitaa Daandiiwwanii Aanaa Giddaa Ayyaanaa.