• Adama
  • Applications have closed

Adama Special Zone Higher Court

Addis Zemen Nov13,2020

BEEKSISA CALBAASII

M/A/Mirgaa Obbo Shamsee Naasree fi M/A/Idaa Obbo Mitikkuu Lammaa Jidduu kan jiru falmii Rawwachiisa Murtii llaalchisee Mana Jireenyaa Magaalaa Adaamaa Ganda Migiraa keessatti Argamu Lakko / kaartaa 04475/04 ta’e maqaa M/A/Idaa tiin galmayee jiru gatii ka’uumsa calbaasii qarshii 800,120(kuma dhibba saddeeti fi dhibba tokkoo fi digdama) tiin gaafa guyyaa 5/4/2013 ganama sa’aa 3:00-6:00 tti iddoo manni jireenyaa itti argamuutti calbaasii ifa ta’een kan gurguramu waan ta’eef namoonni dorgomtanii bitachuu barbaaddan iddoo sa’aatii fi guyyaa armaan olitti ibsametti dhiyaattanii dorgomuun bitachuu kan dandeessan ta’uu ni beeksisa

Mana M/O/Go/Adda Adaamaa