Oromia Public Procurement and Property Disposal Agency

Kallacha Oromiyaa Jan28,2021

Caalbaasii Gurgurtaa Lakkoofsa 07/2013

Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Ejensiin Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenya Mootummaa Meeshaaleeelee Elektirooniksii biiroo kessa, Lapptooppiwwaa ,deskiitoppiwwaan, Maashinaa faaksii, moonitaroota, piirantaroota, Ups, Teessowwaan gosaa gargaara, Gommaa gosa aadda addaa fi sibilootaa cacaabboo (scrap) tajaajilaanalaa Caal-baasii Ifaan dorgomsiisee gurguruu barbaada. Kanaaf:-dorgomtoonni caal-baasicha irratti dorgomuu barbaaddan guyyaa beeksifni kun gaazexaa irratti bahee eegalee hanga Guurandhaala 15/2013 tti sanada caal-baasii bitachuu kan dandeessan:

1. Teessoon Ejensichaa Finfinnee Saar-beet Addabaabayii Pushkiinirra kara gara Qeeraa deemu Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa osoo hin gahin Gamoo Betelihem irra Daarektoreetiikaroora, Bajeeta, Bulchiinsa Faayinaansii fi Qabeenyaa Ejensichaa Darbii latti dhihaachuun Qarshii 100.00 (dhibbatokko) kan hin deebine kaffaluun sanadicha bitachuu dandeessu.

2. Sanada caal- baasii bitachuu kan dandeessan guyyoota hojiiyeroo hunda ganama sa’a 2:30-6:30 fi sa’a booda 7:30–11:00tti qofadha.

3. Haala Qabeenya ilaalchisee Hangaa Guurandhaala 15/2013tti guyyoota hojii yeroo hunda ganama sa’atii 3:00–11:00tti haala sanada caal-baasii keessatti ibsameen bakka qabeenyichi argamutti dhihaachuun ilaaluun idandeessu.

4. Dorgomtoonni sanada yaada dorgommii ykn gatii guyyaa beeksifni kun bahee kaasee hanga Guurandhaala 16/2013tti poostaa (envelop) saamsameen dhiheessanii saanduqa Ejensiin caal-baasichaaf qopheesse keessa galchuu qabu.

5. Dorgomtoonni gatii walii gala dorgommiif dhiyeessan dhibbeentaa kudhan(10%) kabachiisa caal-baasii caal-baasii C.P.O baankiin Mirkanaa’e qopheessuun poostaa gaatiif dorgommii qophaa’e keessa galchuun dhiyeessuu qabu.

6. Caal-baasichi Guurandhaala 16/2013tti Waaree dura sa’atii 4:30tti cufamuun guyyuma kana sa’atii 4:45tti Waaree dura bakka dorgomtoonni ykn bakka buutonni seera qabeessa isaanii argamanitti ifaan ni banama.

7. Manni hojichaa filannoo biro yoo argate caal-baasicha gar-tokkeen ykn guutummaan guutuutti haquuf mirgi isaa kan eeggame dha. Odeeffannoo dabalataatiif lakk.Bilbilaa 011-1-2368-27/011-123-19-98 ttin bilbiluun hubachuun ni danda’ama.Ejensii Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa. Oromia Public Procurement and Property Disposal Agency /Finfinnee