• Adama
  • Applications have closed

Adama Special Zone Higher Court

Kallacha Oromiyaa Dec10,2020

Caalbaasii

M/A/Mirgaa Aadde Maqidas Mulugeetaafi M/A Idaa Obbo Adaanaa Mogos gidduu falmii raawwii murtii jiru ilaalchisee mana kondominiyeemii Magaalaa Adaamaa ganda Gooroo keessatti argamu saaytii 5ffaa lakk. gamoo 3ffaa Lakk. ACT 027 abbaa ciisicha tokko ta’ee gatii ka’umsa caalbaasii qarshii 288,000tiin gaafa 01/05/2013 saŹ¼aatii 3:00 hanga 6:30tti ni gurgurama. Kanaafuu, namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo, guyyaa fi saŹ¼aatii ibsametti qaamaan dhiyaattanii dorgomuun bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera. M/M/O/G/ Addaa Adaamaa.