• Oromia
  • Applications have closed

Barak Woreda Court

Kallacha Oromiyaa Jan28,2021

Caalbaasii

R/himataa WALQO Damee Sandaafaafi R/ himatamtoota Aadde Shittoo Yirgaa fa’aa N-2 gidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee mana jireenyaa R/himatamtuu 2ffaa Aadde Burtukaan Geetaachoo kan ta’e Magaalaa Sandaafaa Bakkee keessatti argamu kaartaa kan qabu balli inni isaa 200M2 Caalbaasii ifaa ta’e gatii ka umsaa qarshii 290,000.00tiin kan himatamtuu 1ffaa Aadde Shittoo Yirgaa immoo ganda Daabee Godoo Muudaa keessatti kan argamu mana horsiisa Horii/loonii/ Caalbaasii ifaa ta’e gatii ka umsaa qarshii 104,500tiin mana R/himatamtuu 2ffaa gaafa 12/06/2013 sa’aatii 3:00 – 6:00tti mana R/ himatamtuu 1ffaa gaafuma kana  bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera. M/M/A/Barraak.