• Gurage, Shewa
  • Applications have closed

South West Shewa Zone Woliso Woreda Court

Kallacha Oromiyaa Dec3,2020

Caalbaasii

R/himataa Soorii Baqqalaafi R/Himatamtuu Dastaa Daaksisaa gidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee mana Lakk. Kaartaa isaa W/5135/2000 ta’e lafa kaaremeetira 200 irra jiru Mana jireenyaa Magaalaa Wallisoo ganda Ayyeetuu keessatti argamu mana seervisii kutaa 3 qabu gatii ka umsa caalbaasii qarshii 135,000tiin gaafa 24/04/2013 saʼaatii 4:00 hanga 6:00tti ni gurgurama.Kanaafuu, namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo, guyyaa fi saʼaatii ibsametti qaamaan dhiyaattanii dorgomuun bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera.M/M/Aanaa Wallisoo.