Burayu City Wareda Court

Kallacha Oromiyaa Jan28,2021

Caalbaasii

Aadde Tigisti Zarihuuniifi Raawwii himatamtoota Baqqalaa Aagumaa gidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee qabeenyaa falmiif sababa ta’e mana jireenyaa Bulchiinsa Magaalaa Buraayyuu ganda Malkaa Gafarsaa keessatti argamu Lakk. Kaartaa isaa Bur/1037/2000 ta’e ka’umsa Caalbaasii qarshii 2,707,863.09tiin gaafa 06/06/2013 saʼaati 4:00 – 5:30tti caalbaasiidhaan bakka qabeenyichi kun argamutti akka gurguramu manni murtii ajajeera. Kanaafuu, namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo, guyyaa fi saʼaatii ibsametti qaamaan dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera. M/M/A/Magaalaa Buraayyuu.