• Oromia
  • Applications have closed

Liban Wereda court

Kallacha Oromiyaa Jan28,2021

Caalbaasii

M/A/Mirgaa WALQO Damee Nagallee Booranaafi M/A/Idaa Waldaa Exodoos fa’aa N-6 gidduu falmii Raawwachiisa Murtii jiru ilaalchisee meeshaa maashinii maxxansaa guddaa kan moodelli isaa crytal 4000 series jedhamu Caalbaasii ifaa ta’e gatii ka’umsaa qarshii 850,000tiin, gaafa 20/05/2013 hanga gaafa 01/06/2013 sa’aatii 9:00 qofatti mana murtii Aanaa Liibanii kutaa ofiisera seeraatti gurguramuun saŹ¼aatii 9:00 irratti cufamee gaafa 01/06/2013 sa aatii 9:30tti iddoo bakka bu’oonni ykn dorgomtoonni jiranitti waan banamuuf iddoo qabeenyichi argamutti dhiyaattanii namoonni bitachuu barbaaddan poostaan warri dorgommiif dhiyaattan saamsitanii galchuun kan dorgomtan yoo ta’u namni caalbaasii kana mo ates ka umsa caalbaasichaa keessaa 1/4 qabsiisuun dirqama ta’uufi haalli dirqisiisu jiraannaan caalbaasicha guutummaatti addaan kutuuf mirgi isaa kan eegame ta’uu manni murtii ajajeera. M/M/Aanaa Liiban.