• Oromia
  • Applications have closed

Gida Ayana Woreda Court

Kallacha Oromiyaa Jan28,2021

Caalbaasii 

Raawwii himattoonni Habteyesuus Hayiluu fa’a N-11fi Raawwiihimatamaa Dhaabbata INTL ELSAMEX Naqamtee gidduu falmii jiruuf qabeeny dhaabbata kanaa kan ta’e maashina Asfaaltii hafu “Vogelle” Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Guutoo Giddaa ganda Ukkee Baadiyyaa keessatti argamu ka’umsa Caalbaasii ifaa qarshii 8,000,000`n gaafa 13/06/2013 saʼati 3:30–6:00tti caalbaasiidhaan bakka qabeenyichi kun argamu akka gurguramu manni murtii ajajeera. Kanaafuu, namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo, guyyaa fi sa’atii ibsametti qaamaan dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera. M/M/A/Gu/Giddaa.