• Oromia
  • Applications have closed

Dhedecha Oromia Court East Branch

Kallacha Oromiyaa Sep17,2020

Caalbaasii 1 ffaa

R/A/Mirgaa obbo Zarfuu Taaddaasaa fi R/A/Idaa Himatamaa INTL ELSAMEX Dhaabbata Daldaalaa Walloo jidduu falmii siviilii jiru ilaalchisee 1ffaa Konkolaataa Maqaa Dhaabbata INTL ELSAMEXtiin galmaa’ee jiru Lakk. Gabatee isaa 3-94802 ET ta’e Lakk. Shaansii LZZ5ELND9HD234081 Lakk. Motoraa isaa WD615.69170117014937 kan ta’e gatii ka’umsi caalbaasii qarshii 1,846,164 (Miliyoona tokkoofi Kuma Dhibba saddeetiifi kuma afrtamii ja’aa fi dhibba tokkoofiljaatamii afurtiin) 2ffaa Konkolaataa Maqaa Dhaabbata INTL ELSAMEXtiin galmaa’ee jiru Lakk. Gabatee isaa 3-A41537AA ta’e Lakk. Shaansii MRODB6CD2G0010246 fi Lakk Motoraa 2GD-4031266 ta’e gatii ka’umsaa caalbaasii qarshii 2431576.7 (Miliyoona lamaafi kuma dhibba afuriifi kuma soddomii tokko dhibba shaniifi torbaatamii jahaatiin) 3 ffaa Konkolaataa Maqaa Dhaabbata INTL ELSAMEXtiin galmaa’ee jiru Lakk. Konkolaataa Lakk. Gabatee isaa 3-94822 ET Lakk. Shaansii LZZ5ELND2HD234083 gatii Ka’uumsa caalbaasii qarshii 1806993.5 (Miliyoona tokkoofi kuma dhibba saddeetiifi kuma jahaafi dhibba sagaliifi sagaltamii sadiitiin) 4ffaa Konkolaataa Maqaa Dhaabbata INTL ELSAMEXtiin galmaa’ee jiru Konkolaataa Lakk. Gabatee isaa 3-A42590AA Lakk. Shaansii MRODB6CDooG0010262. Lakk, Motoraa 2GD-4032555 gații kaljumsa caalbaasii qarshii 2460924.87 (Miliyoona lamaafi kuma dhibba afuriifi kuma jaatamaafii dhibba sagaliifi digdamii afuriitiin) yeroo ammaa Aanaa Guutii Giddaa ganda Ukkee keessatti argamu 5ta Konkolaataa Maqaa Dhaabbata INTL ELSAMEXtiin galmaa’ee jiru Konkolaataa Lakk. Gabatee isaa 3-A41526AA Lakk. Shaansii MRQDB6CD2G0010263 Lakk Motoraa 2GD0039123 ta’e gatii ka’uumsa caalbaasii qarshii 246094.87 (Miliyoona lamaafi kuma dhibba afuriifii kuma jaatamaafii dhibba sagaliif digdamii afuriitiin) 6 Konkolaataa Maqaa Dhaabbata INTL ELSAMEXtiin galmaa’ee jiru Konkolaataa Lakk. Gabatee isaa 3-A41527AA Lakk. Shaansii MRODB6CDOG0010309 Lakk Motoraa 2GD-A033123 ta’e gatii ka’uumsa caalbaasii qarshii 1103554.05 (Miliyoona tokkoofi kuma dhibba tokkoofi kuma sadiifi dhibba shaniif shantamii afuriitiin) Maqaa Dhaabbata INTL ELSAMEXtiin galmaa’ee jiru qabeenyaa murtii abbaa idaa kana caalbaasii ifa ta’een gurguree raawwachuu waan barbaaduuf namoonni caalbaasii kanarratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan Konkolaataa 1 ffaa hanaga 4ffaatti caqasaman gaafa guyyaa 07/02/2013 sa’aatii 2:30 hanga 4:30tti Aanaa Guutii Giddaa Ganda Ukkee baadiyyaa keessatti caalbaasiidhaan waan gurguramuuf dorgomtoonni dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu ibsaa, Konkolaataa Lakk. 5ffaa hanga 6 ffaatti caqasamani immoo mooraa qajeelcha poolisii Go/W/Bahaa keessatti gaafa 07/02/2013 sa’aatii 8:00 hanag sa’aatii 10:30irratti caalbaaasiidhaan waan gurguramuuf namoonni bitachuu barbaaddan dhiyaattanii bitchuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ni beeksisa.M/M/W/Oromiyaa Dhaddacha Dhaabii Lixaa.