Oromia special zone around Finfine high court

Addis Zemen Nov6,2020

Beeksisa Caalbaasii

 Himattuu:-Aadde Ababaa Taaddasaa fi Himatamtoota:-Lammaa Biruu fa’aa namoota 4 jidduu falmii hariiroo hawaasaa jiru ilaalchisee konkolaataa lakk.gabatee 3-08397-OR Mooraa Qajeelcha Poolisii GAONF keessatti argamu Caalbaasii 2ffaa gatii ol’aanaa argameetti gaafa guyyaa 02/04/2013 ganama sa’aatii 4:00 hanga 6:30 tti kan gurguramu waan ta’eef dorgomee bitachuuf fedhii kan qabu iddoo konkolataan kun itti argamu Mooraa Qajeelcha Poolisii GAONF keessatti argamuun 25% qabsiisuun dorgomanii bitachuu kan danda’an ta’uu Gaazeexaan gaafa guyyaa 30/02/2013 irraa kaasee hangaa gaafa guyyaa 01/04/2013 tti qilleensa irratti akka tursistani Manni Murtii Ol’aanaa Godina Adda Oromiyaa Naannawa Finfinnee isin beeksisa.

 

Mana Murtii Ol’aanaa G/A/O/N/Ftti Dhaddacha

Hariiroo Hawaasaa