• Adama
  • Applications have closed

Adama City Woreda Court

Kallacha Oromiyaa Sep3,2020

Caalbaasii

M/A/Mirgaa obbo Nugusee Daggafaa fi M/A/Idaa obbo Masfin Nigaatuu fa’aa N-2 gidduu falmii raawwachiisaa jiru ilaalchisee qabeenya M/A/Idaa kan ta e Konkolaataa Lakk. Gabatee isaa 1-34580 ta’e qajeelcha poolisii bulchiinsa Magaalaa Adaamaa keessatti argamu ka’umsaa caalbaasii qarshii 94,594.50 50/100)tiin gaafa 22/01/2013 sa’aatii 4:00 hanga 6:00tti ni gurgurama. Kanaafuu, namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo, guyyaa fi saʼaatii ibsametti qaamaan dhiyaattanii qarshii 1/4 isaa qabsiisuun bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera.M/M/O/G/A/Adaamaa.