Oromia Public Procurement and Property Disposal Agency

Kallacha Oromiyaa Nov20,2020

Gurgurtaa Haraajii Lakk. 01/2013

 Bulchiinsa Biyyoolessaa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti Ejensiin Bittaa fi Dhabamsiisa Qabeenya Mootummaa Naannoo Oromiyaa qabeenyummaan isaa kan Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa ta’e Kompitera,pirinteroota, Elektirooniksii gosa adda addaa fi Meeshaalee biiroo keessaa gosa adda addaa tajaajilaan alaa haala jiranun haraajiidhaan Wal-dorgomsiisee gurguruu barbaada.

Kanaafuu;-dorgomtoonni Haraajii kanarratti dorgomuu barbaaddan guyyaa beeksifni kun Gaazexaa KallachaOromiyaarratti maxxanfamee bahe irraa eegalee hanga Sadaasa 23, 2013tti Finfinnee Naannoo Saarbeet Addabaabayi Pushkiin irraa karaa gara qeeraa deemu Waajjira Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa osoo hin ga’in gamoo Betelihem Daayirektoreertii Karoora, Bulchiinsa Faayinaansii fi qabeenya Ejensichaa darbii 1ffaatti dhiyaachuun qarshii 100 kan hin deebine kaffaluun sanadicha bitachuu ni dandeessu.

1. Sanada caalbaasichaa bitachuu kan dandeessaan guyyota hojii yeroo hunda waaree dura sa’aatii 2:30 hanga 6:30tti fi waaree booda 7:30-11:00tti qofa dha.

2. Iddoo Haraajin itti geggeeffamu Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa sidisti kiiloo karaa Faransaayi legasiyoon deeman mooraa Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa keessatti yoo ta’u, dorgomaan qabeenyicha dorgomtanii bitachuu barbaaddan haala qabeenyichaa ilaalchisee hanga Sadaasa 23 bara 2013tti guyyoota hojii yeroo hunda waaree dura sa’aatii 2:30 hanga 6:30 waaree booda 7:30 hanga 11:00tti bakka qabeenyichi argamutti Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaatti dhihaachuun ilaaluun ni dandeessu.

3. Dorgomtoonni kamiyyuu yeroo dorgomutti ka’umsa tilmaama gatii qabeenyichaa kabachiisa caalbaasii 10% maallaqa calla ykn CPO. Baankiin mirkanaa’e qopheessuu qaba.10% gadi kan dhiyeesse dorgommiin ala ta’a.

4. Dorgomtoonni kamiyyuu yeroo dorgomanitti meeshaalee dhiyaatan ramaddiidhaanis ta’e waliigala isaa irratti dorgomuuf mirgi isaanii kan eegamu ta’ee Sadaasa 24,2013 sa atii 2:30 hanga 4:40tti galmee dorgomtootaa raawwachuun guyyuma kana sa’aatii 4:40tti caalbaasiin ni geggeeffama.

5. Mo’attoonni maallaqa caalbaasii ittiin mo‘atan waliigala isaa guyyaa moo‘ata ta’uun isaanii beekame irra kaasee guyyoota 5 keessatti galii gochuun meeshicha kaafachuu qabu. Guyyoota ibsaman keessatti kaffaltii xumuranii qabeenyicha yoo hin kaafanne caalbaasichi haqamee maallaqni qabsiifame mootummaaf galii ta’a. Manni hojichaa filannoo biroo yoo argate caalbaasicha gar-tokkeen ykn guutummaan guutuutti haquuf mirgi isaa kan eeggame dha. Odeeffannoo dabalataaf Lakk bilbilaa 0111231998/0111236827/091329076

CPO Hojjechisuuf:- Oromia Public Procurement & Property Disposal Agency