Sheno City Land Development and Management Desk

Kallacha Oromiyaa Nov5,2020

Caalbaasii

Waajjirri Bulchiinsa Magaalaa Shanoo bara baajeta 2013 bosona baargamooWaajjira Bulchiinsa Magaalaa Shanoo jalatti argamu caalbaasiin waldorgomsiisee gurguruu barbaada, uwwisni bosonichaa heektaara 25.153 kan ta’e bosonicha gurguruu waan barbaanneef dhaabbanni ulaagaa ibsamee guuttan dorgomuu ni dandeessu.

Ulaagaa Dorgommichaaf Barbaachisu

1. Hirmaattonni caalbaasichaa Heeyyama daldala seera qabeessa kan qabanii fi Gibira bara kanaa kan kaffalanii fi haaromsan.

2. Dabalata Taaksii, VAT waraqaa ittiin galmaa’e, lakk.addaa gibira ittiin kaffalan TIN kan qabu.

3. Hirmaatonni caalbaasichaa waa`ee caalbaasii hundaa kan qabate sanada caalbaasii guyyaa beeksifni caalbaasiin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti bahe eegalee guyyaa hojii 15 keessatti odeeffannoo gosa hojii qarshi hin deebine 200 kanfaluun yeroo hunda guyyaa hojii Waajjira Buichiinsa Magaalaa Shanootti argamuun bitachuu ni dandeessu.

4. Hirmaattonni kabachiisa caalbaasichaa qarshii 10,000 maallaqa dheedhiin ykn CPO baankiin mirkanaa’e dhiyeessuutu irraa eegama.

5. Hirmaattonni sanada gatii dhiyeessii qophaa’erratti guutanii gaggaadhaan saamsuudhaan ykn ashagguun invilooppii Orjinaalaisaa fi footoo koppii isaa qabachuun saanduqa caalbaasiif kanaaf qopha’etti* Guyyaa 26/02/2013 sa’aatii 8:00 irratti galchuu qabu.

* Caalbaasiin guyyaa kana 16/03/2013 sa’aatii 8:30 irratti hirmaattonni caalbaasii ykn bakka bu’iinsa seeraa kan qaban bakka argamanitti ni saaqama.

* Waajjirichi mala ykn filannoo biraa yoo argate caalbaasii kana gartokkees ta’ee guutumaan guutuutti haquudhaaf mirga guutuu qaba.Teessoon Finfinnee irraa 78KM daandii karaa dassee deemuun Magaalaa Shanootti Odeefannoo dabalataaf Lakk. bilbilaa 0116870-006 fi 0116-870 Waajjira Bulchiinsa Magaalaa Shanoo.