South West Shewa Zone Woliso Woreda Court

Kallacha Oromiyaa Aug13,2020

Caalbaasii

Himattoota Chuuchuu Zargaa fa’aa N-7 fi Raawwii himatamaa dhaabbata UTE Elsameeksi Itoophiyaa 35 gidduu falmii raawwii jiru ilaalchise qabeenya raawwii himatamaa Aanaa Wallisoo Guutee Godee keessatti argamu 1ffaa Piraayimii Baarmeelii 60 gatiin Baarmela tokkoo 1000 kan Barmelii 60 qarshii 60,000tiin 2ffaa Iskaayibaatarii lakk, 330 ta ‘e tokko ka’umsa caalbaasiin isaa qarshii 850,000tiin 3ffaa Kontiinera tokkoo qarshii 33,000tiin gaafa 30/12/2012 sa’aatii 7:30 – 10:00tti ni gurgurama Kanaafuu namoonni caalbaasii kana irratti dorgomuudhaan bitachuu barbaaddan iddoo, guyyaa 6 sa’aatii ibsametti qaamaan dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera.M/M/Aanaa Wallisoo.