Fiche Town Finance and Economic Development Bureau

Kallacha Oromiyaa Jan21,2021

Caalbaasii Ifaa Marsaa 2ffaa

Godiina Shawaa Kaabaatti WMWD/Bul/Magaalaa Fichee bara bajeta 2013 tti Bittaa

 • Meeshaalee Uffata Seeraa/lot1/
 • Meeshaa Barreessaa
 • Meeshaalee Qulqullinaa fii Meeshaalee Dhumaataa biiroo keessaa /lot 2/
 • Meeshaalee Dhaabbataa/Elektironiksii lot 3/
 • Farniicharii biyya alaaf biyya keessaa lot 4/
 • Meeshaalee ijaarsan /lot 5/ fi Gommaawwan Konkolaataa
 • /lot 6 / caalbaasii itaatiin wal dorgomsiisee bituu barbaada,

Ulaagaalee Caalbaasiichaaf barbaachisu

 •         Dorgomtootni hayyama hoji daldala seera qabeessaa kan bara 2013 haaromfame dhiyeeflachuu qabu.
 •        Dorgomtootni facaatii kennaatajaajila dhiyeessii meeshaa keessatti galma’aa ta’uu isaanii raga sanada dorgommii waliin dhiyeffachuu qabu.
 •         Dorgomtootni taaksii dabalataa/VAT/ kan galma’an qola ta’ee ragaa isaa footokopii sanada dorgommii waliin dhiyeellachuu qabu.
 •         Dorgomaan kamiiyyuu uflata seeraa irratti saampili yka akaakuu uffatichaa dhiyeessuu qaba.
 •         Dorgomaan kamiiyyuu hayyama hoji daldalaa fii lakk.gibiraa/TIN/raga koopiin isaa ifa ta’e dhiyeeflachuu qabu.
 •         Dorgomtootni sanada caalbaasii guyyaa caalbaasiin kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa kaasee guyyaa hojii walitti aanaan 15 keessatti waaree dura 2:30-6:30 waaree booda 7:30-11:30 tti tokkoon tokkoon sanadaatii qarshii hin deebine 100/dhibba tokko/ kallaluudhaan WMWD Magaala Fichee lakk.1 tti dhiyaachuun sanada bitachuun ni danda’ama.
 •         Caalbaasiin kan banamu gaafa guyyaa 16faa waaree dura sa’aatii 8:30 irratti saanduqni cufamee guyyuma kana sa’aatii 9:00 irratti bakka dorgomaan jirutti ykn bakka bu’aan seera qabeessaa jirutti ni banama. Guyyaan 16flaan sanbatarraa yoo oole guyyaa hojii itti aanu sa’aatii wal fakkaatuutti ta’a.
 •         Dorgomtoonni fuula tokkoon tokkoon sanadaarratti chaaphaa fi maallattoon jiraachuu qaba.
 •         Dorgomaan kamiiyyuu kabachiisa caalbaasii tokkoon tokkoon sanadaatiif qarshii 5,000 maqaa Waajira MWD Magaala Fiicheetiin cheeki/CPO/ baankitiin mirkana’e ykn maallaqa callaa dheedhii sanada orjinaala caalbaasichaa waliin qabsiisuun ni dandeessu.
 •         Waldaaleen IMX ilaalchisee qaama isaan gurmeesserraa xalayaa wabummaa orjinaala ta’e bara 2013 barreefl’ame WMWD Mag/Ficheetii sanada dorgommii waliin dhiyeeflachuu qabu.
 •         Dorgomtootni lootii adda addaa kamiiyyuu kophaa isaa poostadhaan saamsuun orjinaalaa fi koopii dhiyeessuu qabu.
 •         Moo’ataan caalbaasii meeshaalee moo’ate hunda baasii ofii isaa danda’ee hanga WMWD Magaala Fiicheetti dhiyeessu qaba.
 •         Waajjiri baayyina meeshaalee guutumaan guututti ykn gartokkeen akka dhiyeessan ajajuu ni dan da’a.
 •         Meeshaalee moo’ataan haala barbaaddameen qulqullinni isaa yoo hir’ate ykn dogorgorri yoo uummame kan itti gaafatamu moo’aticha ykn dhiyeessaa ta’a.
 •         Dorgomtootni sanada caalbaasichaa irratti komii yoo qabaatan akkaataa labsii bittaa mootummaa bu’uureessuun komii isaanii dhiyeeflachuu ni danda’u.
 •         Dorgomtootni sanada caalbaasii irratti gaaffii ykn yaada yoo qabaatan sanada osoo hin galchin guyyaa 5/shan/ dura gaafachuu ni danda’u.
 •         Waajjirichi caalbaasicha filannoo biraa yoo argate guutumaan guutuu ykn gartokkeen haquu ni danda’a.
 •        Dorgomtootn bara 2013 marsaa faa keessatti caalbaasii moo’atanii waliigaltee seenuun osoo nuuf hin dhiyeessin hafan caalbaasii ammaa/marsaa 2ffaa/ kana keessatti himaachuu hin danda’u Odeeffannoo dabalataa lakk. Bilbilaa 0111351011,0911775500,0946601173 Waajjira Maallaqaaf Walta’iinsa Diinagdee Magaalaa Fiichee.