• Adama
  • Applications have closed

Adama Woreda Court

Kallacha Oromiyaa Dec3,2020

Caalbaasii

M/A/Mirgaa Obbo Hayilee Atobirhaaniifi M/A/Idaa Aadde Lamlam Fisahaayyee gidduu falmii raawwchiisa murtii jiru ilaalchisee mana jireenyaa Lakk. isaa 155 ta’e Magaalaa Adaamaa ganda bareechaa keessatti maqaa M/A/Mirgaatiin galmaa’ee argamu ka’uumsa caalbaasii qarshii 314,392tiin gaafa 18/04/2013 saʼaatii 3:00 hanga 6:00tti iddoo qabeenyi kun argamutti caalbaasii ifa ta’een akka gurgramuu waan ajajameef namoonni caalbaasii kanarratti hirmaachuun bitachu barbaaddan gatii gurgurtaarraa 1/4 qabattainn iddoo, guyyaa fi saʼaatii ibsametti dhiyaattanii bitachuu kan dandeessan ta’uu manni murtii ajajeera. M/M/O/G/A/Adaamaa.