Ambo Football Training Center

Kallacha Oromiyaa Sep24,2020

Caalbaasii Nyaata Bilchaataa leenjitootaa

Giddugaleessa Akkaadaamii Leenjii Kubbaa Miilaa Amboo Goal FIFA bara 2013 tti nyaata bilchaataa gosa addaa leenjitoota giddu galeessicha keessatti bara kana leenji aniif kan oolu bara baajetaa kanaaf giddu galicha keessatti dhiyeessuuf namoota dandeettii qaban akkaataa labsii bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk 157/2002 fi Qajeelffama Bittaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk.02/2004 irratti hunda’udhaan Caalbaasii ifaatiin Wal-dorogmsiisee bituu barbaada.

Ibsa Balli’inaan

Caalbaasiin kun guyyaa Gaazexaa Kallachaa Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe calqabee gosota fi waliigala odeeffannoo meehsaalee bitamuuf barbaadaman kan ibsu sanada caalbaasii akaakuu bittaa tokko tokkoo qopha’e kan hin deebine qarshii 50 herrega baankii WMWD/G//Sh/Lixaa 1000015189065 baankii Daldaala Itophiyaa galii taasisuun yeroo hunda saʼaatii hojii mootummaatti giddu galicha keessatti argamuun kutaa bittaa fi bulchiinsaa qabeenyaa dhufudhaan bitachuun ni danda’ama.

Ulaagaa Dorgomtoonni guutuu qaban.

1. Caalbaasii Nyaata Bilchaataa Leenjitootaa Gibira Bara kana Kan kaffalanii fi Zarfii daldaala meeshichaatiin heeyyama daldala haarome kan qaban, ragaa footoo kopiii qabatamaa dhiyeessuu kan danda’an.

2. Galma’aa taaksii dabala qabeenyaa kan ta’an footoo kopii sartafikeetii VAT dhiyeessuu qabu.

3. Tarree dhiyeessitootaa keessatti kan galma’anii fi ragaa galmee dhiyeessummaa ministeera Maalaqaa fi walta’ins Dinagdee ykn caasaalee sadarkaan jiran irraa baasanii koppii isaa dhiyeessuu kan danda’an,

4. Dorgomtoon baayina gatii waliigala nyaata bilchaataa gosa adda addaa dookumantii tokko dorgoman irratti kabachiisa caalbbaasii ykn maallaqa caallaa giddu galeessa akkaadaamii leenjii kubbaa miilaa Amboo Goal FIFAtti galii taasisuun nagahee galii kutaa baasii guddu galeessaa keenyaati erga itti citeen booda koppiin nagahee kanaa sanada caalbaasii waliin poostaa saamsame wajjin dhiyaachuu qaba, Waldaaleen IMX haala sirreeffama dambii IMX f bara 2009 fi bara 2011 fooyya’ee bahee fi qajeelfama BMWD Oromiyaa bara 2009 baaseen ta’uu qaba.

5. Dorgomtoonni gatii nyaata bilchaataa gosa adda addaa ittiin dorgoman sanada caalbbaasii irratti qofa guutuudhaan Orjinaalaisaa fi footoo koppii isaa adda aaddatti poostaa samsamameen caalbaasiin Kun guyyaa gaazexaa irratti bahee eegalee kan lakka’amu gaafa guyaa hojii 16ffaa waaree booda sa’aatii 8:00irratti waajjira keenya armaan olittii bsametti saanduqa caalbaasii kanaaf qopha’e keessa galchuu qabu.

6. Caalbaasiin Kun guyyaa armaan ol lakkoofa 5 irratti ibsame waaree booda saʼaatii 8:30irra tti dorgomtoonnii ykn bakka bu’oonni seeraa isaaniifii qaamoleen irratti hirmmaachuu barbaadan bakka arggamanitti ni banama. dhaabbatni caalbaasicha galche ykn bakka bu’an jiraachuu yoo baates poostaan isaani ni banama.

7. Dorogomtoonni mo’atan yeroo waliigaltee mallatteessan gatii waliigalaa meeshaalee mo’atanii %10 Wabummaa raawwii caalbaasiicha baankiidhaan Kan raggaasifame (CPO) seera qabeessa ta’e dhiyeessuu qabu. Dorgomtoonni mo’ataa fi mo’ataman caalbaasicha erga ifa ta’ee waliigaltee mo’ataa waliin galamee booda kabachiisini caalbaasii duraa dookumantii caalbaasii wajjin galchan battalumatti fudhachuu ni danda’u.

8. Waldaaleen IMX kabachiisa caalbaasiichaa haala sirreeffama dambii IMX f bara 2009 fooyya’ee bahe fi qajeelfama BMWD Oromiyaa bara 2009fi bara 2011 baaseen kan raawwatamu ta’a.

9. Dorgomtoonni caalbbaasii kana mo’atan baasii kamiyyuu danda’udhaan nyaata bilchaataa gosa addaa addaa irratti mo’atan giddugaleessa akkaadaamii leenjii kubbaa miilaa Amboo Goal FIFA keessatti dhiyeessuu qabu.

10. Kaffaltii Maallaqa gatii nyaata bilchaataa gosa addaa addaa dhiyaataniif taasifamuuf akka mija’u dhiyeessan kamiyyuu herrega Baankii daldalaa Itiyopiyaatti qabaachuu fi beeksisu qabu.

11. Waajjirichi mala ykn filannoo biraa yoo argate caalbaasii kana gartokkes ta’e gutummaa guututti haquudhaaf mirga qaba. Odeeffannoo dabalataaf Lakkoofsa bilbilaa 011-260-90-10/ 011-87-66-298, 0911-06-16-18. Giddugaleessa Akkaadaamii Leenjii Kubbaa Miilaa Amboo Goal FIFA.