• Adama
  • Applications have closed

Adama City Woreda Court

Addis Zemen Dec23,2020

Beeksisa Caalbaasii

Mu/Ab/Mirgaa 1ffaa Imahooy Daasii 2ffaa Almatsahaay Hayilee fi Mu/Ab/Idaa 1ffaa Dinqoo Nagawoo 2ffaa Damisaawu 3ffaa Tasfaneesh Hayilee gidduu falmii raawwii jiru ilaalchisee beeksisa caalbaasii mana jireenyaa qabiyyee Durii Maqaa Hayilee Kanadaan galma’ee argamuu bal’inni isaa Km 191 ta’e Bu/Magalaa Adaamaa ganda Gooroo keessatti argamu Ka’umsa Caalbaasii Qarshii 217,257(Kuma dhibba lamaafi Kuma kudha torbaa fi dhibaa lamaaf shantamii torba) waan ta’eef, namni Bitachuu barbaadu Qarshii Ka’umsaa Caalbaasii  1/4 CPO qabsiisuun dorgommuun kan danda’amu yoo  ta’u,Beeksifni Caalbaasii qilleensa irra kan turu ji’a tokkoof yoo ta’u guyyaan caalbaasii 24/4/2013 W.D Sa’aatii  3:00-6:00tti kan raawwatamu waan ta’eef, namoonni bitachuu barbaadan qaamaan iddoo manni itti argamutti dhiyaachuun akka dorgomtan Manni Murtii Aanaa Magaalaa Adaamaa ajajee jira.

 

Mana Murtii Aanaa Magaalaa Adaamaa,

Dhaddacha Hariiroo Hawaasaa

አዳማ ከተማ ወረዳ ፍትሐብሔር ችሎት