Toke Kutaye Wereda Finance Economic Development Office

Kallacha Oromiyaa Nov19,2020

Caalbaasii Ifaa

Godina Shawaa Lixaatti Waajjirri Maallaqaa fiWalta’iinsa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayee Bara bajaata 2013tiif Waldaalee fi Dhabbataalee Dhiyeesaa nyaataa fi Dhugaattli irratti hojjataan caalbaasii ifaatiin dorgomsiisee Oggeesootaa fi Dhukkubsaatoota COVID-19 Hospitalaa Gudar keessaa jiraaniif caalbaasii ifaatiin dorgomsiisee Dhiyeesissuu barbaada

Ibsa adda addaa

Caalbaasiin kun gaazexaa Kallacha Oromiyaatiin guyyaa bahe irraa jalqabee sanada waa’ee meeshaalee ibsu kan qabate guyyoota 21(Digdamii tokkoo) walittii anaan keessatti Waajjirri Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayeetti biiroo lakk. 3 qaamaan dhufuu dhaan Qar.50(Shantamaa) kan hin deebine kanfaluudhaan bitachuu ni danda’u.

1. Eeyyama Ijarsaa bishaanii Sadarkaa 5ffaa WWC fi isaa ol kan qabu Piroojektii „Jallisii Indirsii ,Cholee 3ffaa , Igisa fi Qoraattii fi Eeyyamaa sadarkaa 8ffaa WWC kan gabu Jallisii lagaa Qillee Eeyyamaa hojii kan haroom fate dhiyeeffachuu kan danda’uu fi Gibira bara 2012 kanfaluu isaaniitiif raga dhiyeeffachuu kan danda’u

2. Tarreeffama dhiyeessitootaa Ministeera Maallaqaa irratti galmaa’uu isaaniitiif raga dhiyeeffachuu kan danda’an.

3.Galmaa’aa “VAT” / TIN ta’uu isaaniitiif raga dhiyeeffachuu kan danda’an.

4. Waajjirichi Finfinnee irraa fageenya KM 125 irratti argama.

5.Dorgomtoonni kabachiisa caalbaasiitiif Gatii dhiyeesee irraa Parsantii 2% CPO Baankiidhaan mirkanaa’een sanada caalbaasii Orjinaalii Teekinikaa waliin dhiyeessuu qabu. Dorgomtoonni erga Moo’ataa ta’ee booda dhiyaatanii waliigaltee mallatteessuu yoo baatan CPO’n kabachiisa caalbaasiitiif qabsiisan ni dhaalama.

6. Sanada (Dokmentii Caalbaasii )dorgomuuf dhiyeefate haqaa fi laaqa kan hin qabne.

7.Sanada caalbaasii(Dizzayiniifi Ispesifikeeshinii) gaafa guyyaa 17/03/2013 irraa eegalee hanga 08/04/2013 saʼaatii 3:30 tti Waajjira MWD A/T/kuttayee lakk. 3 qaamaan dhufuudhaan Qar.300 (Dhibbasadii) kan hin deebine kanfaluudhaan bitachuun hanga Gaafa Guyyaa 08/04/2013 sa’aatii 4:00 Sanduuqa Caalbasii Qophaa’eetti galchuu dandeesuu.

8.Caalbaasiin kun kan banamu gaafuma guyyaa 08/04/2013 sa’aa 4:30 Sa’aa irratti bakka dorgomtoonni ykn bakka bu’oonni argamanitti kan banamu ta’a.

9.Sanadni caalbaasii Orijinaala Faayinaansii fi teeknika kophaatti Cuqqaalama,akkasumas koppii faayinaansii fi Teeknika isaa kophaatti cuqqalamuu qaba ,walumaagalatti sanadootni lachanuu poostaa gagaan bakka tokkotti kan samsaamee Maqaa Teessoo, Bilbilaa Dhabbatichaa fi Chaappaa Waajjirichaan kan mirkana’ee ta’uu qaba.

10. Bakkaa Piroojeektiin hojjatamuu qaamandeemun dirqamaa raga isaa orjinaala Teeknika Waajjin dhiyaachuu qaba.

11. Dhabbanii Tokkoo Piroojkeetii Tokkoo ol Mo’aate hojjachuu hin danda’uu.

Odeeffannoo dabalataatiif Lakk.Bilbilaa 0112820731/0913063404 Waajjirra Maallaqaa fi Walta’iinsa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttayeetti bilbiluudhaan gaafachuun ni danda’ama.

12. Waajjirichi Calbaasii kana Gar-tokkeen ykn Gutunmaa Guutuutti haquuf mirga Guutuu qaba.

13.Waajjirichi Maallaqaafi Walta’insa Diinagdee Aanaa Tokkee Kuttaayee