• Wellega
  • Applications have closed

Lata sibu woreda FEDB

Kallacha Oromiyaa Nov19,2020

 

Caalbaasii

Godina Wallagga Lixaatti Wajjirri Maallaqaafi Waltaiinsa Diingdee Aanaa Lataa Sibuu Meeshaalee armaan gaditti tarreeffamaan dorgomsiisee bituu barbaada.

  • Meeshaalee Dhaabbii Biiroo,
  • Meeshaalee Eektironiksii,
  • Meeshaalee Ijaarsa addaa addaa,
  • Meeshaalee dhaabbii naannootti hojjetaman,
  • Gommaa Konkolataa fi Motor Sayikilii,
  • Maxxansa garaagaraa, Aanicha keessatti Mana Waajjiraaf ta’u kireeffachuu barbaada

Ulaagaalee Dorgommiif barbaachisan

1.Gibira bara 2013 kan kaffalee , heyyama daldala isaa kan haaromsee fi lakkofsa eenyummaa kaffalaa Gibiraa (TIN ) kan qabu.

2.Tarreeffama dhiyeessitootaa kessatti galma’uu isaaf ragaa kan dhiyeeffatu

3.VAT kan galmaa’ee kaffaltii waraqaa ragaa kan qabu.

4.Dorgomtoonni dhiyeessi gatii isaanii akkasumas Ragaa isaanii footoo koppiifi orijinaala postaa qofa qofaatti gagaan samsaani dhiyeessu kan danda’an.

5.Dorgomtootni akkataa modelaa waajjirichi qopheessen fudhachuuf fedhii kan qabu.

6.Sanada caalbaasii bitachuuf qarshii 100.00 kan hin deebine Wajjira A/T/ Galiiwwanii A/L/Sibuutti kaffaluu kan danada’u

7.Dorgomtooti sanada dorgommii dhiyeessan irratti maqaa, teessoo, lakk, Bilbila fi mallattoo isanii barreessuu qabu,akkasuumas chaappaa seeraa kan qabu ta’u qaba.

8.Kabachiisa Caalbaasii CPOn mirkanaa.ee dorgommii booda kan deebi’u qarshii 10,000.00 qabsiisuu kan danda’u.

9.Dorgomaan sanada caalbaasii gatii guutuu irratti haqaa fi laaqaa godhe fudhatama kan hin qabne ta’uu fi gatiin gutamu VAT dabalatee kan gutamu ta’u isaa

10 Mo’ataan dorgommichaa utuu waliigaltee hin godhin duraa modelaa (samuda) meshaa gaafatamee dhiyeessuu kan danda’u

11 Mo’ataan caalbaasichaa kabaachiisaa caalbaasichaa gatii walii gala keessaa %10 cheekii baankii ykn maallaqa calla qabsiisuu kan danda’u.

12 Mo’aataan meeshaalee ajaajame kana keessaa osoo hin hirrisin dhiyeessuu kan danda’u.

13 Meeshaalee ajajame kana geejjibaa mata isaatiin waajjira MWD/A/Lataa Sibuutti dhiyeessuu kan danda’uu

14 Waajirichi bayyina meeshaa dabaluu ykn hirrisuu ni danda.a.

15 Guyyaa sanadi dorgommii itti dhiyaatu gaafa 10/03/2013 hanga 23/03/2013 poostaa samsamen ta’a.

16 Bakka sanadi itti dhiyaatu waajjira MWD/A/ Lataa Sibuutti ta’a.

17 Sanadi caalbaasii kun kan cufamu guyyaa gaafa 24/03/2013 sa’aatii 10:30 ta’a.

Caalbaasii kun kan banamu guyyaa gaafa 25/03/2013 ganama sa’aatii 3:00 irratti ta’a, bakka dorgomtoonnii ykn bakka bu’ootn seeraa bakka argamanitti ta’a, yoo argamuu baatan garuu bakka isaan hin jirreetti kan banamu ta’uu isaa ni beeksifna. Hubachiisa:-Waajirichi caalbaasii kana yoo filannoo biraa argate gutummattii ykn gar tokkee isaa haquuf mirga qaba. Wajjirri Maallaqaa fi Waltaiinsa Diingdee Aanaa Lataa Sibuu