• Pending

Fiche Town Finance and Economic Development Bureau

Kallacha Oromiyaa Sep3,2020

Caalbaasii Bittaa Meeshaalee Ifaa 1 ffaa 

Godiina Shawaa Kaabaatti Bul/ Magaala Fiichee bara bajeta 2013tti Bittaa Meeshaalee Leenjii Koollejjii Poolii Teekinika Fiichee caalbaasii faatiin wal -dorgomsiisee bituu barbaada. 

Ulaagaalee Caalbaasii Dorgomichaaf Barbaachisu 

 • Dorgomtootni kallatti hojii daldalaa bittaa meeshaalee isaa eenyummaa daldalaa seera qabeessa ta’ee fi facaatii kennaa tajaajila dhiyeessii meeshaa keessatti galma’aa taaksii к dabalataa/VAT/ ta’uu isaa fii ragaa footoo kopii dhiyeeffachuu qaba 
 • Dorgomaan kamiiyyuu hayyama hojii daldalaa fi Lakk.gibiraa/ TIN/ gosa meeshaalee irratti dorgomuu kallattiidhaan ta’uu qaba.
 • Taaksii dabalataa/VAT/ hanga ammaatti kan ittiin kaffalan kan ibsu ragaa dhiyeeffachuu qabu.
 • Dorgomtootni sanada caalbaasii guyyaa beeksifni kun Gaazexaa Kallacha Oromiyaa irratti maxxanfamee bahe irraa kaasee guyyaa hojii walitti aanaan 15keessatti waaree dura 2:30-6:30 waaree booda 7:30-11:30 qarshii hin deebine 200 kaffaluudhaan WMWD/Magaala Fiichee lakk.l tti dhiyaachuun sanada bitachuun ni danda’ama.
 • Caalbaasiin kan banamu gaafa guyyaa 16 waaree dura sa’aatii 4:30irratti saanduqni caalbaasii cufamee guyyuma kana sa’aatii 5:00 irratti bakka dorgomaan ykn bakka bu’aan seera qabeessaa jirutti ni banama. guyyaan 16ffaan sanbatarraa yoo oole guyyaa hojii itti aanu sa’aatii wal-fakkaatuutti ta’a.
 • Dorgomtoonni fuula tokkoon tokkoon sanadaarratti chaaphaa fi maallattoon jiraachuu qaba gochuu qaba.
 • Dorgomaan kamiiyyuu qarshii 10,000 maqaa Waajjira MWD Magaala Fiichetiin cheekii/ CPO/ baankitiin mirkana’ e ykn maallaqa callaa dheedhii sanada orjinaala caalbaasichaa waliin qabsiisuun ni dandeessu.
 • Moo’ataan caalbaasii meeshaalee moo’ate hunda baasii ofii isaa danda’ee hanga WMWD/Magaala Fiicheetti dhiyeessu qaba.
 • Waajjirri baayyina meeshaalee guutumaan guututti ykn gartokkeen akka dhiyeessan ajajuu ni dan da’a.
 • Meeshaalee moo’ataan haala barbaaddameen qulqullinni isaa yoo hiri’ate ykn dogorgorri yoo uummame kan itti kan itti gaafatamu moo’aticha ykn dhiyeessaa ta’a.
 • Dorgomtootni sanada caalbaasichaa irratti komii yoo qabaatan akkaataa labsii bittaa mootummaa bu’uureessuun komii isaanii dhiyeeffachuu ni danda’u.
 • Dorgomtootni sanada caalbaasii irratti gaaffii ykn yaada yoo qabaatan sanada osoo hin galchin guyyaa 5dura gaafachuu ni danda’u.
 • Waajjirichi caalbaasii kana filannoo biraa yoo argate guutumaan guutuu ykn gar-tokkeen haquu ni danda’a. Odeeffannoo dabalataaf lakk.bilbilaa 0111351011,0911775500,0946601173,0946594826 Waajjira Maallaqaafii Walta’iinsa Diinagdee Magaala Fiichee.