• Oromia

ATKO (Abaa Taaytaa Koonistraakshinii Oromiyaa)

Addis Zemen Oct25,2020

 

Beeksisa Gurgurtaa

Abbaan Taaytaa Koonistiraakshinii Oromiyaa meeshaalee armaan gadii gurguruu waan barbaaduuf namootni bitachuuf fedhii qabdan guyyaa beeksifni kun Gaazexaa Addis Zaman irratti bahee irraa eegalee Saarbeetitti argamuun bituu kan dandeessan ta’uu beeksifna.

Lakk

Maqaa meeshaa

Safartuu

Baay’ina

 

Gatii tokkoo

Gatii W/Galaa

 

 

Gommaa Konkolaataa (moofaa) 205/R16 Toyota

Lakk.

60

392

 

23520

 

 

Gommaa Konkolaataa (moofaa) 245/65/R17 Ford

 

Gommaa Konkolaataa (moofaa) 265/70/R17 Parado

 

Gommaa Konkolaataa (moofaa) 265/R17 Bishooftuu

 

Meeshaalee jijjiirraa konkolaataa Sibiilota ta’an gosa garagaraa

Kg

80

10

800

G/G

Waajjira Daa/Olaanaa tiif

I/A/Daa/Olaanaa fi Hog/Damee Gahumsa Induustiriif

Daa/BHMQNamaatiif

ATKO (Abaa Taaytaa Koonistraakshinii Oromiyaa)