• Oromia
  • Applications have closed

Cooperative Bank of Oromia (S.C)

Kallacha Oromiyaa Nov19,2020

Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa (W.A) Beeksisa Caalbaasii Gurgurtaa Aksiyoonaa

Falmii raawwii Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa fi Waldaa Hojii Gamtaa Oomishaa fi Gurgurtaa Sookoo fi Taantalamii Waleenaa gidduu jiruun Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaatti, Dhaddachi Kibbaa Lakk.Galmee 287825 dhaddacha gaafa 05/06/2012 ooleen, gaheen aksiyoona Waldaa Hojii Gamtaa Oomishaa fi Gurgurtaa Sookoo fi Taantalamii Waleenaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jiru gurguramee akka gabaasni dhiyaatuuf ajaja kennee jira. Haaluma kanaan, Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa (W.A) gahee aksiyoonaa armaan gadiitti eerame calbaasii ifaa taheen dorgomsiisee gurguruu barbaada.

T.L

Gosa qabeenya caalbaasiif dhiyaate

Lakkofsa addaa abbaa Aksiyoonaa

Baay’ina Aksiyoona tokkoo Qarshiin

Gatii aksiyoona tokkoo Qarshiin

Gatii waligalaa Qarshiin

Guyyaa fi sa’atii caalbaasiin itti banamu

Guyyaa

Sa’aa

1

Aksiyoona (qooda)

005829

21,578

100

2,157,800

Sadaasa 23/2013 A.L.I

Ganama sa’aa 3:00-5:00tti

 

* Dorgomtootni guyyaa caalbaasii gatii ka’umsa caalbaasichaa keessaa harka 25 CPO maqaa Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaatiin hojjachiisuun ykn maallaqa dheedhii (callaa) qabatanii argamuun caalbaasicha irratti argamuu qabu. *Caalbaasichi guyyaa armaan olitti eerame kanatti Waajjira Muummee Baankichaa daandii Boolee naannoo Filaamingoo gamoo ‘Geet-Haawus’ argamutti gaggeeffama. Caalbaasichi guyyaa iddoo armaan olitti ibsametti bakka abbootiin idaa ykn bakka bu’aan isaanii argamanitti gaggeeffama. Abbootiin idaa ykn bakka bu’aan isaanii yoo hin argamne iddoo isaan hin jirretti kan gaggeeffamu ta’a.

* Dorgomtootni lammii Itoophiyaa ykn dhalataa Itoophiyaa tahuu isaanii kan mirkaneessu ragaa dhiyeelfachuu qabu. Dorgomaan dhaabbata bakka bu’ee calbaasicha irratti hirmaatu eeyyama daldalaa haaromee fi bakka bu’iinsa isaa dhiyeefſachuu qaba.

Dorgomtootni caalbaasii mo’atan gatii caalbaasicha ittiin mo’atan guyyaa shan(5) keessaatti Baankiif galii gochuu qabu. Dorgomaan caalbaasicha mo’ate guyyaa jedhame keessatti guutumaan guutuutti kan hin kaffale yoo tahe, kaſfaltiin caalbaasii eegsisuuf CPO’n qabsiise Baankiif gali ta’ee, Caalbaasichi irra deebiin kan gaggeeflamu taha.

Dorgomtoota caalbaasicha mo’atamaniif CPO’n ykn maallaqni qabsiisan yoosuma deebifamaaf.

Dorgomaan caalbaasicha mo’ate bu’oura seeraatiin kaflaltti kallalamu hunda kaflalee maqaa gara isaatti ni jijiirata

Baankiin filannoo biraa yoo argate caalbaasicha walakkaanis ta’e, guutumaa guutuutti haquuf mirgi isaa kan eegamee dha

Odeeffannoo dabalataaf lakkofsa bilbila 0115589294/0115586570 waajjira muumme Baankichaatti bilbiluun gaaffachuun ni danda’ama.