Harmaya woreda road authority

Addis Zemen Jan18,2021

Beeksisa Caalbaasii ifaa

Akkuma olitti ibsametti A/T/Daandiiwwanii A/H/Maayaa sarara daandii B/Magaalaa Addeellee- Haroo Adii hojjachüsuu waan barbaaduuf waajjirri MWD A/H/Maayaa dorgomtoota ulaagaalee armaan gadii guutuu danda’an dorgomsiifnee hojjachiisuu barbaanna.

 1. Hayyama sadarkaa 5faa – 7ffa waraqaa ga’umsa kan qaban.
 2. Hayyama daldalaa ijaarsa daandiirratti kan qabuu fi bara 2013’f kan haromse.
 3. Waraqaa ragaa qaama seerummaa kan qabu.
 4. Galmahaa VAT tahuu ragaa kan qabu.
 5. Gibira bara 2013 kaffaluusaa ragaa qulqullinaa dhiheeffachuu kan danda’u.
 6. Kabachiisa caalbaassiif CPO qarshii 100,000 (kuma dhibba tokko) kan qabsiisee ragaa kan dhihesu danda’u
 7. Maashinoota hojiif barbaachisan ragaa dhiheefachuu kan danda’an/bakka tokkotti dhihefachuu kan danda’u tahu qaba.
 8. . Guyyaa caalbaasiin qileensarra olerraa kaasee qarshii hin deebine 300 (dhibba sadii kaffaluun bitachuun hanga 19/5/2013 tti sanduqa caalbaasiif qophaahe kan guyyuma kana sa’aatii 4:00tti cufamee sa’aatii 8:30tti banamu keessatti galchuu qabdu,
 9. Adabbii bittaa mootummaarra kan hin jire.
 10. Waajjirrichi carraa foyyahaa yoo argate caalbaasicha gartokkeen yookiin guutummaan guutuutti haquuf mirga qaba.
 11. Hojii mo’ataan kan ji’a fi yeroo jedhame keessatti qulqullinaan xumure tahu isaa waraqaa ragaa kan qabu. Sanada caalbaasichaa irratti ifatti gosa pirojektii irratti dorgomamee barreessuu qaba
 12. Sanadni caalbaasii haqaa fi laaqa qabu caalbaasiin ala ta’aa.
 13. Dorgomaan fuula sanada hunda rratti sumuda (stamp) gochuun mallatteessuu qaba.
 14. Dorgomtoota moo’atamaniif kabachisni caalbaasii yemmuu deebi’u kan moo’aniif kabachisa waliigaltee irratti herregamaaf H/b:-Ibsa dabalataaf bilbila (0256610432/0920748832) Bilbiluu ni damdeessan.

A/T/Daandiiwwanii A/H/Maayaa