• Oromia

Akkaadaamiin Hoggansa Naanoo Oromiyaa

Addis Zemen Nov6,2020

 

Beeksisa Caalbaasii

Lakk. 002/BM/2013

Akkaadaamiin Hoggansa Naannoo Oromiyaa (AHNO)bara bajataa 2013f meeshaalee dhaabbii fi dhumataa adda addaa hojiif barbaachisan:

 • Lot 01: Meeshaalee elektirooniksii fi intarneetii
 • Lot 02: Meeshaalee barreeffamaa
 • Lot 03: Meeshaalee farnicharii (biiroo keessaa)
 • Lot 04: Meeshaalee qulqullinaa
 • Lot 05: Meeshaalee maxxansaa adda addaa
 • Lot 06: Meeshaalee miidhagina konkolaataa fi
 • Lot 07: Uffata danbii hojjattootaa caalbaasii ifaadhaan

dorgomsiisee bituu barbaada.

Bu’uuruma kanaan dorgomtoonni:

 1.  Hayyama daldalaa haareffame ykn haaraa kan qaban, gibira barichaa kan kaffalanii fi lakkoofsa kaffaltii taaksii (TIN) kan qabanii fi galmaa’an, kaffaltoota dabalata taaksii (VAT) ta’uu isaanii kan ittiin mirkanaa’u ragaa dhiyeessu kan danda’an.
 2. Dorgomtoonni unka sanada yaada dorgommii guyyaa beeksifni kun gaazexaa Addis Zaman irratti bahe irraa eegalee guyyoota walitti aanan kudha shan (15) keessatti sa’aatii 3:00 hanga sa’aa 11:00tti Akkaadaamii Hoggansa Naannoo Oromiyaa magaalaa Adaamaa mooraa Abbaa Gadaa cinaatti argamu kutaa Karoora, Bajata, Hordoffii fi Gamaaggamaa fi Bu/Faayinaansii darbii 3ffaa lakk. 318tti qarshii hin deebine 100.00 (dhibba tokko) kaffaluun sanada caalbaasichaa bitachuu dandeessu.
 3.  Dorgomtoonni unka sanada yaada dorgommii gatii invilooppiin (poostaan) saamsuun guyyaa caalbaasichi baherraa eegalee guyyoota walitti aanan guyyaa 16ffaa sa’aatii 4:00 (afur) irratti sanduuqa caalbaasii dhimma kanaaf qophaa’etti galchuu qabdu
 4. Sanadni yaada dorgommii dorgomtootaa bakka dorgomtoonni ykn bakka buutootni seera qabeessi argamanitti guyyaa caalbaasichi baherraa eegalee guyyaa 16ffaa ganama sa’aatii 4:00tti (afuritti) cufamee sa’aatii 4:30 kutaa Karoora, Bajata, Hordoffi fi Gamaaggamaa fi Bu/Faayinaansii lakk. 318 tti ni banama.
 5. Guyyaan baniinsa caalbaasii guyyaa ayyaanoota kalandariin cufaman ykn guyyaa boqonnaa (Sanbataa fi Dilbata) irra yoo oole guyyaan baniinsa caalbaasichaa guyyaa hojii itti aanu ta’a.
 6. Dorgomtoonni wabii kabachiisa caalbaasii gatii bittaa waliigalaa irraa dhibbantaa lama (%2) herreguun CPO baankiin mirkanaa’e qabsiisuu qabu.
 7. Dorgomaan caalbaasicha moo’ate, mo’achuun isaanii akkuma ibsameen kabachiisa waliigaltee ida’amagatii waliigalaa irraa dhibbantaa kudhan (%10) CPO baankiin mirkanaa’e qabsiisuun Akkaadaamichawaliin waliigaltee ni seena,ni mallatteessa.
 8. Gamaaggamni (xiinxalli) sanada yaada dorgommii gaggeeffamee akkuma mo’ataan beekameen booda CPO kabachiisa caalbaasichaaf qabsiisan fudhachuu ni danda’u.
 9. Akkaadaamichi filannoo biroo yoo argate caalbaasicha guutummaanis ta’ee gamisaan (walakkaan) haquuf minga seeraan eeggame qaba. Odeeffannoo dabalataatif lakk.bilbilaa0222120295/0228126989

irratti bilbiluun gaafachuun ni danda’ama.

Mootummaa Naannoo Oromiyaatti

Akkaadaamii Hoggansa Naannoo

Oromiyaa