• Pending

የጎተራ የጋራ ህንፃ የቤት ባለቤቶች ማህበር ከዚህ በታች የተገለፁትን ሥራዎች በእጅ ዋጋ አቅርቦ ለመስራት የሚፈልግ ኮንትራክተር አወዳድሮ ማሰራት ይፈልጋል፡፡ የሥራ ዓይነት

ሎት 1. የአጥር ሥራ

ሎት 2. ከርቭ ስቶን (ግጭት መከላከያ) ሥራ

በመሆኑም ፍላጎት ያለው ድርጅት ማንኛውም ተጫራች የሚከተሉትን ህጋዊ ሰነዶች ማሟላት ይጠበቅበታል፡፡

  • የታደሰ የንግድ ፈቃድ
  • የታከስ ክሊራንስ የምስክር ወረቀት
  • የተ.እ.ታ የምስክር ወረቀት
  • የንግድ ምዝገባ ሰርተፍኬት
  • የ2012 ዓ.ም. የታደሰ የኮንስትራክሽን ፈቃድ ደረጃ 6(Gc/Bc)
  • ጨረታ ፀንቶ የሚቆይበት ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለ10 የሥራ ቀናት ፀንቶ ይቆያል፤ የጨረታ ማስከበሪያ በሚቀጥለው የሥራ ቀን እስከ 4፡00 ሰዓት ሲሆን ጨረታውም በዚሁ ቀን በ4፡30 ሰዓት ላይ ተጫራቾች ሰነዱ በሚገኝበት የማህበሩ ጽ/ቤት የማይመለስ ብር 200.00 (ሁለት መቶ ብር) ለእያንዳንዱ ሎት በመክፈል ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ለተከታታይ 10(አስር) የሥራ ቀናት እስከ 11፡00 ሰዓት መግዛት ይቻላል፡፡
  • ማህበሩ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ሆነ በከፊል የመሠረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

 

ለበለጠ መረጃ እና ማብራሪያ በአካል በመገኘት ወይም በስልክ ቁጥር 0114 70 22 54

አድራሻ ® ቂርቆስ ክ/ከ ወረዳ 04 ጎተራ የጋራ ህንፃ ማህበር ጽ/ቤት