• Pending
  • Applications have closed

Dynamic Micro Finance S.C

Be'kur Tahsas 12, 2013

ለመጀመሪያ ጊዜ የወጣ የሐራጅ ማስታወቂያ

ዳይናሚክ ማይክሮ ፋይናንስ አ.ማ ስሙ ከዚህ በታች የተጠቀሰው ተበዳሪ ያለባቸውን ብድር በወቅቱ ባለመክፈላቸው ምክንያት ተቋሙ በአዋጅ ቁጥር 626/2001 እና በአዋጅ ቁጥር 97/90 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ለብድሩ በዋስትናነት ወይም በማያዣነት የተያዘውን የማይንቀሳቀስ ንብረት በሐራጅ ጨረታ ለመሸጥ ይፈልጋል::

የቅርንጫፍ

ስም

የተበዳሪ

ስም

የንብረት አስያዥ

ስም

የንብረቱ

ዓይነት

የቦታ

ስፋት

የሐራጅ መነሻ

ዋጋ

ሃራጅ

የሚካሄድበት

ሞጣ

ቅርንጫፍ

አለህኝ

ተስፋ ፀጋ

አለህኝ

ተስፋ ፀጋ

አማራ ክልል

ሞጣ ከተማ

ቀበሌ 04

የሚገኝ

የከተማ ቦታ

250

.

293,098

ሞጣ ቅርንጫፍ

/ቤት ጥር

7ቀን 2013 /

ከጠዋቱ 500

ማሳሰቢያ

  1. ማንኛውም ተጫራች ወይም ሕጋዊ ወኪል የሐራጁን መነሻ ዋጋ ¼ በባንክ ክፍያ ማዘዣ /ሲፒኦ/ በማስያዝ መጫረት ይችላል፣
  2. አሸናፊው ጨረታውን ካሸነፈበት ቀን ጀምሮ ገንዘቡን በ15 ቀናት ውስጥ አጠቃሎ መክፈል ያለበት ሲሆን ካልከፈለ ለሐራጅ መነሻ ያስያዘው ገንዘብ ተመላሽ አይደረግለትም፣
  3. በጨረታው ላይ ተጫራቾችና ባለንብረቶች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው መገኘት አለባቸው፣
  4. ተቋሙ ጨረታውን በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፣
  5.  በመንግስት የሚፈለጉ ግብሮችን እና የስም ማዛወሪያ እና ሌሎች ወጪዎችን የጨረታው አሸናፊ ይሸፍናል፣
  • ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 058-661-2025 መጠየቅ ይቻላል::

ዳይናሚክ ማክሮ ፋይናንስ ተቋም አ.ማ