FDRE Supreme Court Federal courts judgment execution directorate

Addis Zemen መስከረም28፣2013

ማረሚያ

የፍ/ባለመብት አቶ ሙሉጌታ ካሳ እና በፍ/ባለዕዳ ወ/ሮእመቤት ሊበን የተባለው በስህተት ስለሆነ የቤ/ቁ B167/23ዓ.ም ተብሎ የሐራጅ ማስታወቂያው የታረመ መሆኑንእንገልፃለን፡፡

የፌዴራል ፍ/ቤቶች የፍርድ አፈጻጸም ዳይሬክቶሬት