Chencha Elementary Hospital

Addis Zemen ኅዳር2፣2013

የጨረታ ማስታወቂያ 

በደ/ብ/ብ/ሕ//መ በጋሞ ዞን የጨንቻ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በጨንቻ ከተማ በሆሲፒታሉ ጊቢ ውስጥ የድንገተኛ ህክምና ክፍል ግንባታን በ2013 በጀት ዓመት በግንባታ ሥራ ፍቃድ ያላቸውን ማህበራት በግልጽ ጨረታ አወዳድሮ ማሠራት ይፈልጋል፡፡

በዚሁ መሠረት ፡

  1. ደረጃቸው Bc/Gc-9 በታዳጊ ደረጃ የሆኑ ማህበራት ሆነው የዘመኑን ግብር የከፈሉና ለ2013 በጀት ዓመት የንግድ ፍቃዳቸውን ያሳደሱ፣በክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ወይም በዞን ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን መምሪያ የተመዘገቡና የብቃት ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ለ2013 በጀት ዓመት ያሳደሱ ፤ የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ፣ የግብር ከፋይነት መለያ ቁጥር፤ የአቅራቢነት መረጃ እና የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት ኦርጅናል ዶክመንታቸውን ለማመሳከርያ የሚያቀርቡ መሆን ይኖርባቸዋል፡፡
  2. ተቋራጮቾች አስፈላጊውን የግንባታ ማቴሪያሎችንና መሣሪያዎች በግላቸው አጓጉዘው የሚሠሩና የመልካም ሥራ አፈፃፀም ማረጋገጫ ማቅረብ አለባቸው፡፡
  3. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ / Bid Bond/ 15,000.00 ብር በባንክ በተረጋገጠ የክፍያ ማዘዣ /Cpo/ ወይም በጥሬ ገንዘብ ወይም በሁኔታ ላይ ያልተመሠረተ ባንክ ጋራንት ማስያዝ ይኖርባቸዋል፡፡ በሁኔታ ላይ የተመሠረተ የባንክ ዋስትና ወይም ጋራንት ተቀባይነት የለውም ::
  4. ተጫራቾች ፣ ሕጋዊ የንግድ ሥራ ፈቃድና የንግድ ምዝገባ ፈቃዳቸውንና ተጨማሪ እሴት ታክስ /VAT/የተመዘገቡበትን ሠርተፊኬት በማቅረብ የጨረታውን ዶክመንት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ እስከ 21 ተከታታይ ቀናት በጨንቻ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ግዥ ከፍል በመቅረብ የማይመለስ ብር 100 /አንድ መቶ ብር/ በመፈል የጨረታ ሰነዱን ከጨንቻ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ግዥ ክፍል ቢሮ የከፈሉበትን ወይም ገቢ ያደረጉበትን ደረሰኝ ለማቅረብ የጨረታውን ሠነድ መውሰድ ይችላሉ ::
  5. ማንኛውም ተጫራች ከውድድሩ በፊት የሥራ ሳይቱን በራሱ ወጪ አይቶ ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡
  6.  የፋይናንሻል ጨረታ ሰነዱ ዋጋ ተሞልቶ አንድ ኦርጅናልና ሁለት ፎቶግራፊክ ኮፒው በተለያየ ፖስታ በሰም ታሽጐ ኦርጅናልና ኮፒ ተብሎ እላዩ ላይ ተጽፎበት ፣ በሶስቱም ፖስታዎች ላይ ስም ፣አድራሻና የፕሮጀክቱ ስም በመጻፍ ሕጋዊ የሆነ ማህተም በማሳረፍና በመፈረም በሰም በታሸገ አንድ ትልቅ ፖስታ ውስጥ ተከተውና እላይ በተዘረዘሩ ጽሑፎች እላዩ ላይ በመፃፍ ማህተም በማሳረፍና በመፈረም እንደዚሁም በተራ ቁጥር 1 ላይ የተገለጹትን የህጋዊነት ሰነድ አንድ ኦርጅናልና አንድ ፎቶግራፊክ ኮፒው በተለያየ ፖስታ ታሽጐ የጨረታ ማስከበሪያውን በኦርጅናል የፋይናንሻል ሰነድ ውስጥ በማስገባት በኦርጅናልና ኮፒ ተብሎ እላዩ ላይ ተጽፎበት በአንድ ትልቅ ፖስታ ውስጥ በማድረግ ሁለቱንም ማለትም የህጋዊነት ሰነድ እና የፋይናንሻል ፖስታዎችን በትልቅ እናት ፖስታ ውስጥ ተካተው ከላይ በተገለጸው መሠረት ዝርዝር ጽሁፍ ተጽፎበትና በመፈረም እንዲሁም ማሕተም በማድረግ ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት በ22ኛ በቀን ከጠዋቱ በ4፡00 ሰዓት በጨንቻ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ግዥ ክፍል ቢሮ ለዚሁ በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
  7. የጨረታው ሳጥን የሚከፈተው ተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው ባሉበት ከላይ በተጠቀሰው ቀንና ቦታ ከቀኑ 8፡00 ሰዓት ላይ ይከፈታል፡፡ ዕለቱ የሥራ ቀን ካልሆነ በቀጣዩ ሥራ ቀን ላይ በተመሣሣይ ሰዓት ታሽጐ በተመሣሣይ ሰዓት ላይ ይከፈታል፡፡
  8. የማንኛውም ተጫራች አርትሜትክ ቼክ ውጤቱ ከተነበበው ዋጋ ከ2% በላይና በታች ሆኖ ከተገኘ ከጨረታው ውጪ ይሆናል፡፡ በተመሳሳይ ሪቨት/ቅናሽ ከ10% በላይ ማድረግም ከጨረታው ውጪ ያደርጋል፡፡
  9. ነጠላ ዋጋ ከገበያ ዋጋ በታች ማቅረብ የጨረታውን ሂደትና ዋጋ ለማዛባት የሚደረግ ጥረት በመሆኑ በግዥ ህጉ መሠረት እርምጃ ይወሰዳል፡፡
  10. መሥሪያ ቤቱ የተሻለ መንገድ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ ሙሉ በሙሉ የመሠረዝ መብት አለው

 በተጨማሪም

የተጫራቾች ወይም ሕጋዊ ወኪሎቻቸው አለመገኘት የጨረታውን ሂደት አያስተጓጉልም ፡፡

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መ በጋሞ ዞን

የጨንቻ መጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል