• Pending

Dejen City Administration F/E/D/B

በጋዜጣ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 10 ቀናት

የሊዝ የጨረታ ማስታወቂያ

የደጀን ከተማ አስተዳደር ከተማ ል/ቤ/ኮ/አገ/ጽ/ቤት የከተማ ቦታን በሊዝ ለማስተላለፍ በወጣው አዋጅ ቁጥር 721/2004 እና በመመሪያ ቁጥር 1/2005 መሰረት የመኖሪያና የድርጅት ቦታዎችን በሊዝ ጨረታለተጫራቾች ማስተላለፍ ይፈልጋል፡፡ ስለሆነም ጨረታው በጋዜጣ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ ባሉት 10ቀናት በአየር ላይ የሚውል ሲሆን የጨረታውን ዝርዝር መረጃ በጽ/ቤቱ የውስጥ ማስታወቂያ መመልከትይቻላል፡፡ መ/ቤቱ ጨረታውን በከፊልም ወይም ሙሉ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

የደጀን ከተማ አስ/ከ/ል/ቤ/ኮ/አገ/ጽ/ቤት