• Gondar

Debre Tabor University

Addis Zemen መስከረም14፣2013

 

የጨረታ መክፈቻ ቀን ተራዘመ

መሆኑን ስለማሳወቅ፣

 

የደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲ ሴኩሪቲ ካሜራ ለመግዛት ነሐሴ 28/2012 . በወጣው አዲስ  ዘመን ጋዜጣ ግልፅ ጨረታ  ማውጣቱ እና ለተጫራች ድርጅቶች የጨረታ ሰነድ እየሸጠ መሆኑ ይታወቃል ፡፡ ይሁን እንጂ የጨረታ ሰነድ የገዙ ድርጅቶች  ከጨረታው ውስብስብነት አንፃር የተሰጠው ጊዜ በቂስላልሆነ የጨረታው መከፈቻ ቀን ይራዘምልን ብለው በጠየቁት መሰረት ዩኒቨርሲቲው ጥያቄውን ተቀብሎ እንዲራዘም የወሰነ ሲሆን 2/1/2013 ዓም 400 ሰዓት ታሽጎ 430   ሰዓት    ይከፈት    የነበረው  ከጨረታው መከፈቻ የመጨረሻው ቀን ማለትም 13/1/2012 ዓም ጀምሮ 10 ቀናት የተራዘመ መሆኑን እያሳወቅን  ጨረታው 11ኛው ቀን 400 ሰዓት ታሽጎ 430 ሰዓት የሚከፈት ይሆናል፡፡

የጨረታው መክፈቻ ቀን ቅዳሜ እና እሁድ ወይንም የበዓል ቀን ከሆነ ጨረታው በሚቀጥለው የስራ ቀን የሚከፈት ይሆናል፡፡

 

ለበለጠ መረጃ፡– በስልክ ቁጥር 058141 05 26 ደውሉ መጠየቅ ይቻላል፡፡

የደብረታቦር ዩኒቨርሲቲ