Bench Maji Zone South Bench Woreda F/E/D/Bureau

Addis Zemen Hidar 17, 2013

በድጋሚ ለ2ኛ ጊዜ የወጣ ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ

የጨረታ መለያ ቁጥር ደቤወፋ/ግጨ-እገ/2013

የደቡብ ቤንች ወረዳ ፋይ/ኢኮ/ል/ፅ/ቤት በ2013 በጀት አመት ለወረዳው እንስሳት እና አሳ ሀብት ፅ/ቤት አገ/ሎት የሚውል የእንስሳት መድሃኒት እና የመገልገያ ቁሳቁስ ግዥ በጨረታ አወዳድሮ ከአቅራቢ ድርጅቶች ለመግዛት ይፈልጋል።

በዚህም መሰረት በጨረታው ላይ ለመወዳደር ለምትፈልጉ ተጫራቾች ከዚህ በታች የተዘረዘረው ዝቅተኛ መስፈርቶች ማሟላት ይጠበቅባቸዋል።

 1. በዘርፉ ህጋዊ የታደሰ የንግድ ፍቃድ ያለው/ላት እና የ2013 በጀት አመትን ግብር የከፈሉለች፡፡
 2. በዘርፉ የአቅራቢነት የምዝገባ ወረቀት ያለው/ላት እና ኮፒውን አያይዞ ማቅረብ የሚችል፡፡
 3. የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ የሆነ እና ኮፒውን አያይዞ ማቅረብ የሚችል፡፡
 4. የቲን ነምበር ያለው/ላት እና የታደሰ የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ።
 5. ተጫራቾች በጨረታው ላይ አሸናፊ ሆነው ሲገኙ የውል ማስከበሪያ ከግዥውን ጥቅል ዋጋ 10% በባንክ በተረጋገጠ ቢድ ቦንድ፣ ሲፒኦ ወዘተ. ማስያዝ የሚችል።
 6. ተጫራቾች በጨረታ ላይ ሲወዳደሩ የጨረታ ማስከበሪያ ብር 5000 (አምስት ሺህ) በባንክ በተረጋገጠ ሲፒኦ፣ ቢድ ቦንድ ወይም በጥሬ ገንዘብ ማስያዝ ይኖርባቸዋል።
 7. ጨረታው ለተከታታይ 15 ቀናት ክፍት ሆኖ በ15ኛው ቀን ከሰዓቱ 10፡00 ላይ ታሽጎ በ15ኛው ቀን ከሰዓቱ 10፡30 ላይ ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት በይፋ ይከፈታል።
 8. ተጫራቾች የጨረታውን ዶክመንት ከደ/ቤ/ወ/ፋይ/ኢኮ/ል/ፅ/ቤት ቢሮ ቁጥር 2 በአካል በመቅረብ የማይመለስ ብር 50 (ሀምሳ) በመክፈል የጨረታውን ዶክመንት መግዛት ይኖርባቸዋል።
 9. ተጫራቾች የጨረታውን ዶክመንት ፋይናሻሉን 1 ኦርጅናል እና 1 ኮፒ በማድረግ በደ/ቤ/ወ/ፋ/ኢ/ል/ፅ/ቤት ቢሮ ቁጥር 2 ለዚሁ ተብሎ በተዘጋጀው የጨረታ ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡
 10. ተጫራቾች የሚያቀርቡት የእንስሳት መገልገያ ቁሳቁስ ዋጋ ቫትን ያካተተና ያላካተተ መሆኑን በግልፅ ማስቀመጥ ይኖርባቸዋል።ያለበለዚያ ያስገቡት ዋጋ ቫትን ያካተተ ተደርጎ ይወሰዳል፡፡
 11. ተጫራቾች ያስገቡት የጨረታ ዶክመንት ሙሉ ከሆነ ተጫራቾቹ ባይገኙም የጨረታ ፖስታቸው ይከፈታል።
 12. መ/ቤቱ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን በከፊልም ሆነ በሙሉ የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

ስልክ፡047-450-80-83 /047-450-80-27 /047-45080-03/047-450-9072

የደቡብ ቤንች ወረዳ ፋ/ኢ/ል/ፅ/ቤት

ደ/ወርቅ