Yeka Sub city Police Bureau

Addis Zemen Tir 27, 2013

የግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ

የየካ /ከተማ ፖሊስ መምሪያ 2013 በጀት ዓመት ለመምሪያውና ለተለያዩ የስራ ክፍሎች አገልግሎት የሚውሉ

 • የመኪና ጎሚስታ ስራ፣
 • የእስረኛ ቀለብ፣
 • የግንባታ እቃዎች፣
 • የመኪና እጥበትና ግሪስ፣
 • የመፀዳጃ ቤት ማስመጠጫ
 • የመስተንግዶ ቆሎና ውሃ አቅርቦትን በህገር ውስጥ ግልፅ ጨረታ በማወዳደር ግዥ መፈፀም በማስፈለጉ

ከዚህ በታች የተዘረዘሩ መስፈርቶችን የሚያሟሉ ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች በጨረታው እንዲሳተፉ ተጋብዘዋል፡፡

ሎት

የሚገዙ እቃዎች የሎት ዝርዝር

በሲ.ፒኦ የሚያዝ የገንዘብ መጠን

ሎት 1.

የመኪና ጎሚስታስራ

3,000.00

ሎት 2

የእስረኛ ቀለብ

5,000.00

ሎት 3.

የግንባታ እቃዎች

10,000.00

ሎት 4.

የመስተንግዶ ቆሎና ውሃ አቅርቦት

3,000.00

ሎት 5.

የመኪና እጥበትና ግሪስ

3,000.00

 

 1. በዘርፉ ህጋዊ ንግድ ፈቃድ ያለው፡፡
 2. የዘመኑን የመንግስት ግብር የከፈሉ እና የተጨማሪ እሴት ታክስ ተመዝጋቢ መሆን አለባቸው፡፡
 3. የታደስ የዘመኑን ንግደ ፍቃድ እና የታደሠ ንግድ ምገዘገባ ሠርተፍኬት ማቅረብ የሚችሉ መሆን አለባቸው፡፡
 4.  የመንግሥት /ቤቶች ለሚያወጡት ጨረታ ለመሳተፍ የሚያስችል የአቅራቢዎች የምዝገባ ሰርተፍኬት ማቅረብ አለባቸው፡፡
 5. አማራጭ ዋጋ በዚህ ጨረታ ላይ ተቀባይነት የለውም፡፡
 6. በጨረታ ለመሳተፍ የሚፈልጉ ሁሉ በሎቱ ፊት ለፊት የተቀመጠውን የገንዘብ መጠን በየካ /ከተማ ፖሊስ መምሪያ ስም በተዘጋጀው በባንክ በተመሰከረለት የባንክ (CPO) ብቻ ማስያዝ ይኖርባቸዋል፡፡
 7. የጨረታ ዋጋው ፀንቶ የሚቆይበት 60 ቀን ነው፡፡
 8.  በጨረታው አሸናፊ የሆኑ ድርጅቶች እቃውን በራሳቸው ትራንስፖርት በማጓጓዝ በየካ /ከተማ ፖሊስ መምሪያ /ቤት ድረስ በማምጣት ማስረከብ አለባቸው፡፡
 9. ተጫራቾች የሚያቀርቡ የእቃ ናሙና ከጨረታው መከፈቻ ቀን በፊት መቅረብ ይኖርበታል፡፡ ተጫራቾች ሾላ ገበያ በሚገኘው በየካ /ከተማ ፖሊስ መምሪያ 5 ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ቀርበው በእያንዳንዱ የጨረታ ሰነድ ላይ የማይመለስ ብር 100.00(አንድ መቶ ብር) በመክፈል ሙግዛ ይችላሉ፡፡
 10. ተጫራቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን አንስቶ ባሉት 10 ተከታታይ ቀናት ውስጥ እንዲሁም 11ኛው ቀን እስከ 400 ሰዓት ድረስ ጨረታው ክፍት ሆኖ ስለሚቆይ በየካ /ከተማ ፖሊስ መምሪያ 5 ፎቅ ቢሮ ቁጥር 505 ይከፈታል፡፡
 11.  በ11ኛው ቀን ጠዋት 400 ሰዓት የጨረታ ሣጥኑ ታሽጎ 430 ሰዓት ሲሆን በመ/ቤቱ 5 ቢሮ ቁጥር 505 ይከፈታል፡፡
 12. የጨረታው መክፈቻ ከስራ ቀናት ውጪና የክብረ በዓት ቀናት ዋለ ቀጥሎ ባለው መደበኛ የስራ ቀን ከላይ በተጠቀሰው 400 ሰዓት የጨረታ ሣጥኑ ታሽጎ 430 ሰዓት ሲሆን ይከፈታል፡፡
 13. ጨረታው የሚከፈትበት ቀን ካላንደር ወይም ስራ የማይኖርበት ከሆነ በቀጣዩ ቀን ጠዋት 400 ሰዓት የጨረታ ሣጥኑ ታሽጎ 430 ሰዓት ይከፈታል፡፡
 14.  ዘግይተው የሚመጡ የጨረታ ሰነዶች ተቀባይነት የላቸውም፡፡
 15. መስሪያ ቤቱ የተሻለ መንገድ ካገኘ በከፊልም ሆነ በሙሉ ጨረታውን የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

 

ለበለጠ መረጃ፡በስልክ ቁጥር፡-0116639002/0116676482

የየካ /ከተማ ፖሊስ መምሪያ