• Amhara

Gemider Woreda Kimir Dingay City Hall

Be'kur Hidar 14, 2013

 

ግልፅ የጨረታ ማስታወቂያ

የክ/ድንጋይ ከተማ መሪ ማ/ቤት የከተማ ቦታን በሊዝ ለማስተላለፍ በሚደነግገው አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 በሊዝ መመሪያ ቁጥር 1/2005 መሰረት በ2013 በጀት ዓመት 1ኛ ዙር ጨረታ ለመኖሪያ አገልግሎት 11 ለድርጅት 2 ቦታዎችን በጨረታ ለተጫራቾች ማስተላለፍ ይፈልጋል፡፡ ስለሆነም፡-

  1. መጫረት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀናት ውስጥ የቦታውን ዝርዝር መረጃ እና የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 300.00 በመክፈል ቢሮ ቁጥር 6 በመምጣት መግዛት ይችላሉ፡፡
  2. የጨረታ ሰነድ ማስገቢያ ጊዜ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የስራ ቀንናት ከጠዋቱ 2፡30 እስከ ምሽቱ 11፡30 ከተዘጋጀው ሣጥን ቢሮ ቁጠር 10 ነው፡፡
  3. ጨረታው የሚዘጋው በ10ኛው ቀን 11፡30 ነው፡፡
  4. ጨረታው የሚከፈተው ጨረታው ከተዘጋበት ቀን ቀጥሎ ባለው የስራ ቀን በ4፡30 ሁሉም ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ሲሆን ጨረታው የሚከፈትበት ቦታ ክ/ድንጋይ ከተማ መሪ ማ/ቤት አዳራሽ ነው፡፡
  5.  ስለጨረታው ዝርዝር መረጃ ከፈለጉ 058 251 01 37/0230 መደወል ይችላሉ፡፡
  6. ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
  7. ቦታውን በመስክ መጎብኘት ከፈለጉ ከኮሚቴው ጋር መገናኘት ይችላሉ፡፡
  8. ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ሲፒኦ ለድርጅት 15 በመቶ ለመኖሪያ 10 በመቶ ህጋዊ በሆነ ባንክ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

የክ/ድንጋይ ከተማ መሪ ማ/ቤት