Addis Ababa City Administration Public Property Procurement and Disposal Agency

Addis Zemen Hidar 29, 2013

የጨረታ ማስታወቂያ ማስተካከያ

የሽያጭ ጨረታ ማስታወቂያ ቁጥር 05/2013 ማስተካከያ ይመለከታል፡፡

የኦሮሚያ የግዥና ንብረት ማስወገድ ኤጀንሲ በአዲስ ዘመን ጋዜጣ 80ኛ ዓመት ቁጥር 078 በቀን 18/03/2013 ዓ.ምላይ የሽያጭ ጨረታ ማስታወቂያ ማውጣቱ ይታወቃል፡፡

ሆኖም በማስታወቂያው ውስጥ የሚሸጥ እቃ ይዘት በግልፅ ስላልተገለፀ የእቃዎቹ ዓይነቶች ከአገልግሎት ውጪ የሆኑ ዳፕ/DAP/ማዳበሪያ እና ቢቢኤምBBM/ የማረሻ መሳሪያዎች መሆናቸው እንዲታወቅ እንገልፃን፡፡

ለተጨማሪ ማብራሪያ በስልክ ቁጥር፡- 011-123-68-27/011 123-19-98 ይደውሉ፡፡

የኦሮሚያ የመንግሥት ግዥና ንብረት ማስወገድ ኤጀንሲ