• Pending

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የጥበቃ አገልግሎት ህጋዊ ድርጅቶችን አወዳድሮ በግልጽ ጨረታ ለመግዛትይፈልጋል፡፡ በዚሁ መሰረት ለዚሁ ጨረታ የተዘጋጀውን ሰነድ በማይመለስ 100.00 (መቶ ብር ብቻ) በአዲሱ ህንጻ ምድር ቤት በመክፈል የጨረታ ሰነዱን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነባሩ ህንጻ 6ተኛ ፎቅ የግዥቡድን ወስደው መወዳደር የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን፡፡

1.    ተጫራቾች ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ህጋዊነት ማረጋገጫ ሰነድ በማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡

    የ2011 ዓ.ም ታደሰ የንግድ ሥራ ፈቃድ፤

    የተጨማሪ እሴት ታክስ የምዝገባ የምስክር ወረቀት፤

    የግብር ከፋይ ምዝገባ ሰርተፊኬት፤

    ወቅታዊ ግብር ስለመከፈሉ እና በመንግስት ጨረታ ለመሳተፍ የሚያስችል ሰርተፍኬት (Tax clearance certificate) ከገቢዎች ባለስልጣን ማቅረብ የሚችል እና

    የምዝገባ የምስክር ወረቀት (የመንግስት መሥሪያ ቤቶች በሚፈጽሙት የዕቃና አገልግሎት ግዥለመሳተፍ የተሰጠ የምስክር ወረቀት)፡፡

2.    ተጫራቾች የጨረታውን ጠቅላላ ዋጋ 2% የጨረታ ማስከበሪያ ማስያዝ ይኖርባቸዋል፤

3.    ባንኩ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

•    ነሐሴ 30 ቀን 2011 ዓ.ም

ጠዋት 04፡00

•    ነሐሴ 30 ቀን 2011 ዓ.ም

ጠዋት 04፡30

ለበለጠ መረጃ ስልክ ቁጥር 011517-70-06/0115175293/011517-5016 ይደዉሉ፡፡