• Pending

Andabet City Municipality

Be'kur Hidar 7, 2013

የሊዝ የጨረታ ማስታወቂያ

የአንዳቤት ከተማ መሪ ማዘጋጃ ፅ/ቤት የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ በሚደነግገው አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በ2013 በጀት ዓመት

  • 1ኛ ዙር ጨረታ ለመኖሪያ አገልግሎት 10 ቦታዎች ለድርጅት አገልግሎት 4 ቦታዎችን በጨረታ ለተጫራቾች ማስተላለፍ ይፈልጋል፡፡

በመሆኑም፡-

  1. መጫረት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው ወይም ድርጅት በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉበት 10 የስራ ቀናት ውስጥ የቦታውን ዝርዝር መረጃ እና የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 300 በመክፈል ቢሮ ቁጥር 11 በመምጣት መግዛት ይቻላል፡፡
  2. የጨረታ ሰነድ ማስገቢያ ጊዜ ማስታወቂያው ከተገለፀበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 የሥራ ቀናት ከጠዋቱ 2፡30 እስከ ምሽቱ 11፡00 ብቻ በተዘጋጀው ሣጥን ውስጥ ይሆናል፡፡
  3. ጨረታው የሚዘጋው በ10ኛ ቀን 11፡00 ይሆናል፡፡
  4. ጨረታው የሚከፈተው ጨረታው ከተዘጋበት ቀን ቀጥሎ ባለው የስራ ቀን በ4፡00 ሁሉም ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸውን በተገኙበት ሲሆን ጨረታው የሚከፈትበት ቦታን በተመለከተ አን/መ/ማ/ቤት አዳራሽ ይሆናል፡፡
  5.  ስለጨረታው ዝርዝር መረጃ በጽ/ቤቱ የውስጥ ማስታወቂያ ሰሌዳ ወይም በስልክ ቁጥር 058 5547069, 0585547485, 0918392930, 0918222047 ወይም 0918213387 ደውለው ማግኘት ይችላሉ፡፡
  6. መ/ቤቱ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡

የአንዳቤት ከተማ መሪ ማ/ቤት