• Gondar

Nefas Mewucha City Administration City Development Housing Construction Service Bureau

Be'kur ሰኔ1፣2012

የሊዝ የጨረታ ማስታወቂያ

በደቡብ ጎንደር አስተዳደር ዞን የነፋስ መውጫ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማት ቤቶች ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽ/ቤት የከተማ ቦታን በሊዝ ስለመያዝ የሚደነግገውን አዋጅ ቁጥር 721/2004 አንቀጽ 8/1 መሰረት በ2012 በጀት አመት

  • ለ4ኛ ዙር ጨረታ ለመኖሪያ ቤት ብዛት 26፤ ለድርጅትብዛት 10 በድምሩ 36 ቦታዎችን በጨረታ ለተጠቃሚዎች ማስተላለፍ ይፈልጋል ፡፡

በመሆኑም ፡-

  1. መጫረት የሚፈልግ ማንኛውም ሰው/ግለሰብ/ ወይም ድርጅት ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 ተከታታይ የስራ ቀናት ውስጥ የቦታውን ዝርዝር መረጃ እና የጨረታ ሰነድ የማይመለስ ብር 250 /ሁለት መቶ ሃምሳ/ ብር ብቻ በመክፈል ቢሮ ቁጥር 3 በመምጣት መግዛት ይቻላል፡፡
  2. የጨረታ ሰነድ ማስገቢያ ጊዜ ማስታወቂያው በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 ተከታታይ የስራ ቀናት ከጧቱ 2፡ 30 እስከ ምሽቱ 11፡30 ብቻ ለዚህ በተዘጋጀው ሳጥን ውስጥ በቢሮ ቁጥር 3 ማስገባት ይችላሉ፡፡
  3. ጨረታው የሚዘጋው በ10ኛው ቀን በ11፡30 ይሆናል፡፡
  4. ጨረታው የሚከፈተው ከተዘጋበት ቀን ቀጥሎ ባለው የስራ ቀን በ3፡00 ሁሉም ተጫራቾች ወይም ህጋዊ ወኪሎቻቸው በተገኙበት ካልሆነም ተወካዮችም ሆነ ግለሰቦቹ ባይገኙም ጨረታው የሚከፈት ሲሆን ጨረታው የሚከፈትበት ቦታ በተመለከተ በነ/መ/ከ/አስተዳደር ቀበሌ 03 ከ/ል/ቤ/ኮ/አገ/ጽ/ቤት ይሆናል፡፡
  5.  ይህ ማስታወቂያ ተግባራዊ የሚሆነው ጋዜጣው ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉት 10 ተከታታይ የስራ ቀናት ይሆናል ፡፡
  6. ስለ ጨረታው ዝርዝር መረጀ ከፈለጉ በጽ/ቤቱ የማስታወቂያ ሰሌዳ ወይም በስልክ ቁጥር 0584450192፣ 0584451366፣ 0584451182 ወይም 0584451360 ደውለው ማግኘት ይችላሉ ፡፡
  7. ሌሎች ተጨማሪ ዝርዝር ሃሳቦችን /ህጎችን/ከሚሸጠው ሰነድ ማግኘት ይችላሉ፡፡
  8. 8. መ/ቤቱ ጨረታውን ሙሉ በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው ፡፡

የነፋስ መውጫ ከተማ አስተዳደር ከተማ ልማትና ቤቶች ኮንስትራክሽን አገልግሎት ጽ/ቤት