Enat Bank S.C

Addis Zemen ጳጉሜ1፣2012

ለሁለተኛ ጊዜ የወጣ የሐራጅ ማስታወቂያ

የእናት ባንክ . ስሰጠው ብድር በዋስትና ያያዘውንና ከዚህ በታች በሰንጠረዡ የተመለከቱትን ንብረቶች በአዋጅ ቁጥር 97/90 ለባንኮች በተሰጠው ስልጣን መሰረት በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ መሸጥ ይፈልጋል::

የተበዳሪ ስም

የንብረት አስያዥ ስም

 

አበዳሪው ቅርንጫፍ

 

ለጨረታው የቀረበው ንብረት

ንብረቱ የሚገኝበት አድራሻ እና የቦታ ስፋት

የሐራጅ መነሻ ዋጋ በብር

 

ሐራጁ የሚከናወንበት

 

ከተማ

/ከተማ

የካርታ ቁጥር

የቦታ ስፋት

 

ቀንና ዓ.ም

ሰዓት

 

አቶ ክፍሎም /ህይወት

 

አቶ ክፍሎም /ህይወት

 

አበበች ጎበና መገናኛ ቅርንጫፍ

 

G+1 መኖሪያ ቤት

 

መቀሌ

 

ሓድነት

 

109/

53293

 

175 ካሬ ሜትር

 

4,018,

301.62

 

መስከረም 26  2013 .

 

 

ከጠዋቱ 4:00-6:00

 

የሐራጅ ደንቦች:

  1. ተጫራቾች የሐራጁን መነሻ ዋጋ አንድ አራተኛ (1/4) በባንክ ክፍያ ማዘዣ (ሲፒ.) ብቻ በማስያዝ መጫረት ይችላሉ፡፡
  2.  የተጫራቾች ምዝገባ ከሐራጅ መዝጊያ ሰዓት ሰላሳ ደቂቃ በፊት ይጠናቀቃል፡፡ በሐራጁ የመጨረሻ ሰላሳ ደቂቃዎች የተጫራቾች ምዝገባ አይካሄድም፡፡
  3.  አሸናፊ የሆነው ተጫራች ያሸነፈበትን ቀሪ ገንዘብ የጨረታው አሸናፊ መሆኑ ደብዳቤ ከደረሰው ቀን ጀምሮ በአስራ አምስት (15) ቀናት ውስጥ አጠቃልሎ መክፈል አለበት፡፡ ባይከፍል ግን ያስያዘው ገንዘብ ለባንኩ ገቢ ሆኖ ሐራጁ ይሰረዛል፡፡ የባንኩን የብድር ፖሊሲ ለሚያሟሉ ባንኩ ብድር ሊያመቻች ይችላል፡፡
  4. ሐራጁ ከላይ በተገለፀው ቀንና ሰዓት ንብረቱ በሚገኝበት ቦታ መቀሌ ከተማ ሓድነት /ከተማ አንበሳ ባንክ ቀልቀል ደብሪ ቅርንጫፍ ታክሲ መጨረሻ ወረድ ብሎ በሚገኝ ቦታ፡፡
  5. በሐራጅ ላይ መገኘት የሚችሉት ተጫራቾች፣ ተበዳሪ እና ንብረት አስያዥ ወይም ሕጋዊ ተወካዮች ናቸው፡፡ ሁሉም ተጫራች ማስክ ማድረግ አለበት፡፡
  6. ለመንግስት የሚከፈለውን የሊዝ ክፍያ እና ሌሎች ገዢ እንዲከፍላቸው በህግ የተወሰኑ ክፍያዎችን የስም ማዛወሪያ ጨምሮ ገዢው/አሸናፊው ይከፍላል፡፡
  7. ባንኩ የተሻለ አማራጭ ካገኘ ጨረታውን የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው፡፡
  8. ለሐራጅ የቀረበውን ንብረት ለመጎብኘት የሚፈልጉ ከመቀሌ ቅርንጫፍ እናት ባንክ ጋር ቀጠሮ በመያዝ መጎብኘት ይችላሉ፡፡
  9. ለተጨማሪ መረጃ በስልክ ቁጥር፡– 034-241-51-72 /011-558-65-68 /011-552-3472 በመደወል መጠየቅ ይቻላል፡፡

እናት ባንክ አማ