Abay Bnak S.c

Reporter Tahsas 25, 2013

 የሐራጅ ማስታወቂያ ጥቁር አባይ 03/2013

ዓባይ ባንክ አማ በአዋጅ .7/1990 እና ፎርክሉዥርን ለማስፈፀምለማስፈፀም በወጡ ህጎች በተሰጠው  ስልጣን መሰረት ቀጥሎ የቀረበውን ንብረት በግልፅ ጨረታ አወዳድሮ ለመሸጥ ይፈልጋል፡፡

ተ.ቁ

የተበዳሪው ስም

የንብረት አስያዥ ስም

አበዳሪው ቅ/ፍ

የንብረቱ አድራሻ

የቦታ ው ስፋት

የባለቤትነት ማረጋገጫ ሰነድ ቁጥር

የንብረቱ አይነት

የጨረታ መነሻ ዋጋ

ጨረታው የሚከናወንበት ጊዜ

ከተማ

ክ/ከተማ

ቀበሌ

የቤት.ቁ

ቀን

ሰዓት

1

ኢምፓክት

ቴክኖሎጅ /የተ/የግ/

እንዳላካቸው በዙ

 

ቦሌ /ዓለም

 

ጣፎ ሲሲዲ

1033.29 ካ.ሜ

LXLD/3948/00

ለመኖሪያ ቤት

9,787,887.48

26/05/2013

ጠዋት 4፡00-6፡00

2

ሞላልኝ ጠጁ

አበራሽ

ደሳለኝ

ሁመራ

ጎንደር

20

 

200 ካ.ሜ

10321/07

ለመኖሪያ ቤት

1,549,200.74

4/06/2013

ጠዋት 4፡00-6፡00

2

ሲሳይ ሃይሉ

ሲሳይ ሃይሉ

ጎንደር

ጎንደር

18

 

180 ካ.ሜ

04007

ለመኖሪያ ቤት

818,954.82

4/06/2013

ጠዋት 8፡00-10፡00

3

በሽር አብዱላዋሂብ

በሽር አብዱላዋሂብ

ገንደ ውሃ

ገንደ ውሃ

02

 

1000 ካ.ሜ

:102/2010

ኢንዱስትሪያል

2,004,597.01

5/06/2013

ጠዋት 8፡00-10፡00

4

ታርቆ ምትኩ

ሙሉ ዓለም መንግስቱ

አባይ ማዶ

ሃሙሲት

01

 

250 ካ.ሜ

ቡከማ/03/02762

የንግድ ቤት

651,047.38

9/06/2013

ከሰዓት 4፡00-6፡00

  

ተ.ቁ

የተበዳሪው ስም

የንብረት አስያዥ ስም

አበዳሪው ቅ/ፍ

የተሸከርካሪ ሁኔታ

ንብረቱ የሚገኝበት ቦታ

ጨረታ መነሻ

ጨረታው የሚከናወንበት ጊዜ

የተሽከርካሪ ዓይነት

የሞተር ቁጥር

የሻንሲ ቁጥር

የሰሌዳ ቁጥር

የተመረተበት አመተ ምህረት

ቀን

ሰዓት

5

አብዲሳ እረሲ

አብዲሳ እረሲ

ጋምቤላ

 

ያሪስ አውቶሞቢል

2NZ-6771154

MR2BW9F32 E1000394

 

አአ-02-B52590

2014

ቃሊቲ የባንኩ ጊዜያዊ መኪና ማቆሚያ

 

900,000.00

ጥር 17 ቀን 2013

 

4፡00-6፡010

6

ዋይ.ኤች.

ኢንዱስትሪያል

/የተ/የግ/

ዮሃንስ መረሳ

 

ቦሌ /ዓለም

 

ቱንድራ ፒክ አፕ

 

3UR-5563789

 

5TFHY5F1XCX217043

 

አአ-02-B11363

2016

ቃሊቲ የባንኩ ጊዜያዊ መኪና ማቆሚያ

 

2,508,975.00

ጥር 17 ቀን 2013

 

8፡00-10፡00

7

ሰላማዊት ጣሰው

 

ሰላማዊት ጣሰው

n