• Addis Ababa
  • Applications have closed

Vision Micro Finance PLC

Addis Zemen Tahsas 18, 2013

 

የሐራጅ ሽያጭ ማስታወቂያ

ስማቸው ከዚህ በታች የተጠቀሱት ተበዳሪ ቪዥንፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም  .ማ የወሰዱትን ብድር ባለመክፈላቸው ተቋሙ ከዚህ በታች የተመለከተውን በዋስትናነት የተያዘ በመንዲዳ ከተማ የሚገኝ ቤት ባለበት ሁኔታ በሐራጅ ይሸጣል፡፡

.

የተበዳሪው ስም

የዋሱ ስም

ቅርንጫፍ

የሚሸጠው ንብረት

ንብረቱ የሚገኝበት አድራሻ

የንብረቱ ዓይነት

የካርታ ቁጥር እና የቦታ ስፋት

መነሻ ዋጋ

የጨረታ ሽያጭ

1

አቶ ቸርነት ጉደታ

/ሪት ቲኪ አበራ

መንዲዳ

ቤት

ከተማ

ወረዳ

ቀበሌ

ቀን

ሰዓት

መንዲዳ

01

ቤት

የካርታ ቁጥር

W/Bu/m/m/1278/08

የቦታ ስፋት 180 ካሜ

350,000

/ሶስት  መቶ  ሃምሳ ሺህ ብር/

ጥር 20/2013 ዓ.ም.

ከጠዋቱ 400 ሰዓት

ማሳሰቢያ:-

  1. ማንኛውም ተጫራች ወይም ጋዊ ወኪሉ 1 /4ኛውን በጥሬ ገንዘብ ወይም በባንክ ክፍያ ማዘዣ /ሲፒኦ/ በማስያዝ መጫረት ይችላል::
  2. አሸናፊው ያሸነፈበት ቀሪ ገንዘብ 15 ቀናት ውስጥ አጠቃሎ መክፈል ያለበት ሲሆን ካልከፈሉ ለሃራጅ መነሻ ያስያዘው ገንዘብ ተመላሽ አይደረግለትም፡፡
  3. የቤቱን ሁኔታ ቪዥንፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ኢማ መንዲዳ ቅርንጫፍ በመገኘት ከጨረታው በፊት ባሉት የስራ ቀናት መመልከት ይቻላል፡፡
  4. በንብረቱ ላይ ከመንግስት የሚፈለጉ ግብሮችን የስም ማዛወሪያ እና ሌሎች ወጪዎችን የጨረታ አሸናፊው ይሸፍናል::
  5. ተቋሙ ጨረታውን በሙሉ ወይም በከፊል የመሰረዝ መብቱ የተጠበቀ ነው::
  6. ለተጨማሪ መረጃ:- በስልክ ቁጥር 011-67-33-694 ወይም 09-13-78-62-33 መደወል ይችላሉ::

ቪዥንፈንድ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋም  .